Dohody o vykonaní práce a pracovnej činnosti

 

  • Otázka

1) Koľko finančných prostriedkov v hrubom bolo vyúčtovaných za plnenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie kalendárneho roku 2017?
2) Koľko finančných prostriedkov v hrubom bolo vyúčtovaných za plnenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie kalendárneho roku 2018?
3) Koľko osôb vykonávalo práce na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti pre ŽSK v roku 2017?
4) Koľko osôb vykonávalo práce na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti pre ŽSK v roku 2018?
5) Aké výstupy (analýzy, posudky, stanoviská, odporúčania...) získal ŽSK z dohôd o vykonaní práce pre ŽSK za rok 2017?
6) Aké výstupy (analýzy, posudky, stanoviská, odporúčania...) získal ŽSK z dohôd o vykonaní práce pre ŽSK za rok 2018?
7) Aké konkrétne druhy činností boli vykonávané na základe dohôd o pracovnej činnosti pre ŽSK za rok 2017?
8) Aké konkrétne druhy činností boli vykonávané na základe dohôd o pracovnej činnosti pre ŽSK za rok 2018?
9) V prípade výstupov podľa mojich otázok 5) a 6) žiadam o ich sprístupnenie.

  • Odpoveď

K bodu 1 -
V roku 2017 za plnenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti bolo vyúčtovaných 40 749,35 EUR.

K bodu 2 -
V roku 2018 za plnenie dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti bolo vyúčtovaných 258 712,90 EUR.

K bodu 3 -
V roku 2017 vykonávalo práce na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti pre ŽSK spolu 97 osôb.

K bodu 4 -
V roku 2018 vykonávalo práce na základe dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti pre ŽSK spolu 124 osôb.

K bodu 5, 6, 7, 8, 9 -
Informácie k vyššie uvedeným bodom sú uvedené v prílohách.

Prílohy
Príloha č. 1_5, 6, 7, 8, 9
- Výbor pre audit_správa
Hodnotiace hárky
Komunitné plány_excel tabuľka
Spracované komunitné plány
Organizačná štruktúra
Organizačný poriadok
Žilinský kraj 22 +