Rekonštrukcia cesty III/2009 v obci Martinček

  • Otázka
  1. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu cesty III/2009 v obci Martinček, ktorá prebiehala v dňoch 16. - 17.7.2018.
  2. Zmluva o dielo na rekonštrukciu cesty.
  3. Preberací protokol.
  4. Kto podpísal faktúru za rekonštrukciu cesty?
  • Odpoveď 
K bodu 1:

Na predmetnú stavebnú akciu bolo pod č. j. OU-RK-OCDPK/2018/006096-5 zo dňa  20. 06. 2018 vydané stavebným úradom, Okresným úradom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Ružomberku „Oznámenie k ohláseniu udržiavacích prác“ na ceste III/2229  v intraviláne obce Martinček. Projektová dokumentácia vypracovaná nebola, nakoľko Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja zrealizovala stavebné práce v rámci svojho hlavného predmetu, t. j. v rámci bežnej údržby ciest.

K bodu 2:

Stavebné práce boli vykonané vlastnými kapacitami (pracovné stroje, pracovníci) organizačnej jednotky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja – Závodom Liptov. Nakoľko stavebné práce neboli vykonané externým zhotoviteľom, nebola uzatvorená Zmluva o dielo.

K bodu 3:

Nakoľko stavebné práce vykonala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja vlastnými kapacitami nebolo potrebné vypracovať preberací protokol.

K bodu 4:
Stavebné práce boli financované z pridelených finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja. Na základe uvedeného nebolo potrebné vystavenie faktúry za zrealizovanie stavebných prác.