Verejné obstarávanie v ŽSK na obstarávanie dopravcu v prímestskej autobusovej doprave

  • Otázka
  1. Menovací dekrét komisie, ktorá zabezpečuje proces VO v ŽSK na obstarávanie dopravcu v prímestskej autobusovej doprave pre regióny Kysuce, Orava, Horné Považie, Turiec, Liptov na roky 2020-2021.
  2. Špecifikáciu, na základe akého právneho titulu/zmluvy vykonávajú osoby vymenované v dekréte v bode 1 žiadosti túto činnosť.
  3. Právnu analýzu alebo iné odborné analýzy, v zmysle ktorých nie je možné predlžovať Zmluvy o službách vo verejnom záujme podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia 1370/2007, ktoré boli uhradené z verejných zdrojov kraja a na ktoré sa odvolávali členovia komisie na priamom rokovacom konaní so spoločnosťou SAD Trenčín, a.s. dňa 12.8.2019 vrátane odkazu na zverejnenie zmluvy/objednávky na ich vyhotovenie a dokladu o ich úhrade.

 

  • Odpoveď

ROZHODNUTIE

 

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „predsedníčka“ alebo „odvolací orgán”) ako vecne príslušný odvolací správny orgán podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok”) v spojení s ustanovením § 19 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „infozákon”) a v súlade s § 46 správneho poriadku o odvolaní žiadateľa: Advokátska kancelária Rolníková, s.r.o. so sídlom Bottova 20, 911 01 Trenčín, IČO: 36 330 728, korešpondenčná adresa: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín (ďalej len „účastník konania“ alebo „žiadateľ“) doručenom dňa 9. 9. 2019, proti rozhodnutiu Žilinského samosprávneho kraja o Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré bolo vykonané listom – Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie č. ŽSK: 05582/2019/KP-2 zo dňa 23. 8. 2019, ako prvostupňového správneho orgánu, po zistení skutkového a právneho stavu rozhodla takto:

Podľa § 59 ods. 2 správneho poriadku odvolaniu žiadateľa

čiastočne vyhovujem

a Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie č. ŽSK: 05582/2019/KP-2 zo dňa 23. 8. 2019

mením takto:

K jednotlivým bodom žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácií, ktorá bola Žilinskému samosprávnemu kraju doručená dňa 13.08. 2019 (ďalej len „infožiadosť“), uvádzam: 

K bodu 1 infožiadosti, v ktorom žiadateľ žiada: menovací dekrét komisie, ktorá zabezpečuje proces verejného obstarávania v Žilinskom samosprávnom kraji na obstaranie dopravcu v prímestskej autobusovej doprave pre regióny Kysuce, Orava, Horné Považie, Turiec, Liptov na roky 2020 – 2021, a súčasne k bodu 2 infožiadosti, v ktorom žiadateľ žiada: špecifikáciu, na základe akého právneho titulu/zmluvy vykonávajú osoby vymenované v dekréte v bode 1 žiadosti túto činnosť, vrátane toho titulu, pokiaľ nejde o pracovný pomer resp. dohody mimo pracovného pomeru,

uvádzam nasledovné: 

1.1 Na predmet zákazky: „Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Kysuce a Orava na obdobie rokov 2020-2021“bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 27/2019 zo dňa 07. 02. 2019. Z dôvodu procesných úkonov Úradu pre verejné obstarávanie súvisiacich s uplatňovaním revíznych postupov je konanie na Úrade pre verejné obstarávanie, aktuálne v štádiu odvolacieho konania pred Radou ÚVO. V tejto veci bolo vydané predbežné opatrenie, ktorým ÚVO pozastavil konanie Žilinského samosprávneho kraja ako kontrolovaného do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ÚVO o preskúmanie úkonov kontrolovaného. Verejný obstarávateľ preto ešte nezriadil komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a komisiu na vyhodnotenie ponúk.

Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k tejto zákazke Žilinský samosprávny kraj nemá žiadateľom požadované informácie k dispozícii a preto ich nie je možné sprístupniť. Z tohto dôvodu odvolaniu žiadateľa v tejto časti nevyhovujem.

1.2 Na predmet zákazky:„Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021“ bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2019 zo dňa 17. 06. 2019. Verejný obstarávateľ neobdržal ani jednu ponuku, a preto rozhodnutím zo dňa 31. 7. 2019 podľa § 57 ods. 1 bod b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušil verejné obstarávanie. V tejto verejnej súťaži verejný obstarávateľ zriadil komisiu na vyhodnotenie splnenie podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk. Menovací dekrét, ktorým som zriadila komisiu sprístupňujem v prílohe tohto rozhodnutia. 
Ako predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja potvrdzujem, že som v tomto verejnom obstarávaní za členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky vymenovala tieto osoby: JUDr. Elena Sivová, Ing. Jiří Kubáček, CsC., Ing. Ján Kovalčík, Ing. Roland Mikula, Ing. Vladislav Sedliaček, Mgr. Erika Cenigová, JUDr. Michal Miškovič, Mgr. Marcela Turčanová, a že som za členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky vymenovala tieto osoby: Ing. et Ing. Juraj Kanis, PhD.; Ing. Albín Maslaňák a Mgr. Ján Marosz. 
Vyššie uvedené osoby som menovala za člena komisie s právom vyhodnocovať ponuky, pretože majú odborné vzdelanie a odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Ďalšie osoby som vymenovala za členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky postupujúc podľa čl. 23a Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK a z dôvodu transparentnosti. 
Právnym titulom, prečo menované osoby vykonávali činnosť člena komisie je, že verejný obstarávateľ konajúci prostredníctvom štatutárneho orgánu zriadil komisiu podľa § 51 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a tieto osoby menoval za člena komisie. 

1.3 Na predmet zákazky:„Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre ŽSK v rámci regiónov Liptov na obdobie rokov 2020-2021“bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 119/2019 zo dňa 17. 06. 2019. V tejto verejnej súťaži verejný obstarávateľ zriadil komisiu na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk podľa § 51 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Proces vyhodnocovania podľa § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní aktuálne ešte prebieha. Podľa § 55 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky alebo koncesie, uzavieranie rámcových dohôd, alebo zaradenia do dynamického nákupného systému, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.“Vychádzajúc z uvedeného nie je možné žiadateľom požadované informácie v tomto momente sprístupniť. Z tohto dôvodu odvolaniu žiadateľa v tejto časti nevyhovujem. 

Žilinský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ žiadateľom požadované informácie uverejní podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní t.j. bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po zrušení verejného obstarávania.

1.4 Na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy v rámci regiónov Turiec a Horné Považie na obdobie rokov 2020-2021 prebieha priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Ako predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja potvrdzujem, že som v tomto verejnom obstarávaní menovala komisiu, ktorá je zložená z členov poverených vedením rokovaní v tomto obsadení: Ing. Jiří Kubáček, CsC., Ing. Ján Kovalčík, Ing. Roland Mikula, Ing. Vladislav Sedliaček, Mgr. Erika Cenigová, JUDr. Michal Miškovič, Mgr. Marcela Turčanová, a že som za pozorovateľov vymenovala tieto osoby: JUDr. Elena Sivová, Ing. Milan Laurenčík, Ing. et Ing. Juraj Kanis, PhD.; Ing. Albín Maslaňák a Mgr. Ján Marosz. Menovací dekrét, ktorým som zriadila túto komisiu sprístupňujem v prílohe tohto rozhodnutia. 
Vyššie uvedené osoby som poverila na rokovanie, pretože majú odborné vzdelanie a odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky a z dôvodu postupu podľa čl. 23a Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK, ako aj z dôvodu transparentnosti procesu priameho rokovacieho konania. 

Právnym titulom, prečo menované osoby rokujú o podmienkach zákazky v zmysle § 82 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, je skutočnosť, že som ich ako predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja menovala za členov komisie poverenej vedením rokovaní.

K bodu 2 infožiadosti, v ktorom žiadateľ žiada: špecifikáciu, na základe akého právneho titulu/zmluvy vykonávajú osoby vymenované v dekréte v bode 1 žiadosti túto činnosť, vrátane toho titulu, pokiaľ nejde o pracovný pomer resp. dohody mimo pracovného pomeru, ďalej uvádzam: Komisie uvedené v sprístupnených menovacích dekrétoch sú zložené z vybraných zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja zamestnaných na  základe pracovnej zmluvy (JUDr. Elena Sivová, Ing. et Ing. Juraj Kanis, PhD, Ing. Vladislav Sedliaček, Mgr. Erika Cenigová) alebo dohody o pracovnej činnosti/o vykonaní práce (Ing. Jiří Kubáček, CsC., Ing. Ján Kovalčík, Ing. Roland Mikula, Mgr. Marcela Turčanová) , z poslancov Zastupiteľstva ŽSK (Ing. Milan Laurenčík, Ing. Albín Maslaňák a Mgr. Ján Marosz) menovaných v zmysle čl. 23a Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK a z právneho zástupcu ŽSK (JUDr. Michal Miškovič). 

K bodu 3 infožiadosti, v ktorom žiadateľ žiada: právnu analýzu alebo iné odborné analýzy, v zmysle ktorých nie je možné predlžovať Zmluvy o službách vo verejnom záujme podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia 1370/2007, ktoré boli uhradené z verejných zdrojov samosprávneho kraja, a na ktoré sa odvolávali členovia komisie na priamom rokovacom konaní so spoločnosťou SAD Trenčín, a. s. dňa 12.8.2019 (autor nešpecifikovaný) vrátane odkazu na zverejnenie zmluvy/objednávky na ich vyhotovenie a dokladu o ich úhrade.
uvádzam: 

Žilinský samosprávny kraj si v 5. volebnom období 2017 - 2022 neobjednal externú právnu analýzu, v zmysle ktorej nie je možné predlžovať zmluvy o službách vo verejnom záujme podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia 1370/2007. Dotknutá problematika bola predmetom interného posudzovania a analyzovania.

Žilinský samosprávny kraj si v 4. volebnom období 2013 - 2017 na základe Zmluvy o poskytnutí poradenských služieb, ktorá bola uzavretá pod č. ŽSK: 154/2016/OF dňa 31. 3. 2016 a zverejnená na webovom sídle Žilinského samosprávneho kraja dňa 1. 4. 2016, objednal vypracovanie externej odbornej analytickej štúdie ďalšieho smerovania prímestskej autobusovej dopravy na území ŽSK. Link na zverejnenú zmluvu je: http://www.regionzilina.sk/files/odbory/zverejnovanie_546_2010/zmluvy/2016/4/154-2016-of-zmluva-poskytnuti-poradenskych-sluzieb-v-r.pdf
Ako vyplýva zo zverejnenej zmluvy: 
a) táto bola uzavretá so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 
b) predmetom zákazky bolo najmä zhodnotenie toho, či investičné zámery dopravcov (SAD Žilina, a.s. a ARRIVA Liorbus, a.s.) spĺňajú kritériá Nariadenia 1370/2007, najmä vo vzťahu k čl. 4 ods. 4 Nariadenia a výsledkom malo byť odporúčanie pre ŽSK, či zmluvu so súčasnými dopravcami predĺžiť alebo realizovať nové výberové konanie, tak aby bolo rešpektované Nariadenie 1370/2007
c) celková odmena s DPH bola zmluvne stanovená na  15 480,- EUR. Táto bola zo strany ŽSK aj uhradená a to dňa 04.07.2016 na základe faktúry č. 36700120, interné číslo faktúry ŽSK: 2016FD0812. 

Dotknutá štúdia bola vypracovaná ku dňu 25. 4. 2016 a jej odporúčania vo vzťahu k dopytovanej otázke žiadateľa ohľadom predlžovania zmlúv o službách zneli (citácia): 

„Odporúčanie zmien, predovšetkým s ohľadom na zvyšujúcu sa úroveň príspevkov ŽSK pre dopravcov v PAD a vzhľadom na existujúce zmluvy na dopravu v rámci PAD 

ŽSK v súčasnosti zvažuje dve základné alternatívy. Alternatívu predĺženia zmlúv s existujúcimi prepravcami SAD Žilina a Arriva Liorbus a alternatívu nového výberového konania po uplynutí platnosti existujúcich zmlúv na konci roku 2019. Znižovanie príspevkov na krytie strát z PAD je možné realizovať prostredníctvom troch základných nástrojov: 
1. zmena, resp. optimalizovanie cestovného poriadku a najazdených kilometrov, ktorý zníži absolútnu výšku straty; 

2. renegociáciou podmienok pri rokovaniach s existujúcimi dopravcami o predĺžení platnosti zmlúv;  

3. výber nového dopravcu prostredníctvom transparentného výberového konania, ktorý by mal zabezpečiť objektívny pohľad na prevádzkovú a nákladovú efektivitu. 

1.4.1 Optimalizácia cestovného poriadku 
Z hľadiska analýzy historických údajov je jednou z kľúčových otázok cestovný poriadok. Aktívnym riadením a optimalizáciou cestovného poriadku je možné priamo ovplyvňovať absolútnu veľkosť prevádzky a straty. Primárnou úlohou ŽSK je zabezpečenie kvalitného a dostupného cestovania v rámci regiónu, avšak v súčasnosti je rast príspevkov na krytie strát prekážkou, ktorá limituje použitie zdrojov aj na iné účely. Do optimalizácie cestovného poriadku odporúčame zapojiť profesionálne organizácie, dopravcov, dotknuté obce a relevantné organizácie. V rámci našich analýz citlivosti sme poukázali na fakt, že relatívne malé zmeny v počte najazdených km a zmeny cien cestovného môžu mať v konečnom dôsledku významný dopad na výšku ceny výkonu či výnosov, a následne aj na výšku príspevkov na krytie strát

1.4.2 Alternatíva predĺženia platnosti existujúcich zmlúv v PAD 
V rámci alternatívy predĺženia platnosti zmlúv s existujúcimi dopravcami, v zmysle vyššie uvedených priorít odporúčame, aby dopravcovia vypracovali komplexné podnikateľské plány za obdobie 2016-2024, ktoré by mali vytvoriť objektívny pohľad na plánovanie prevádzky, finančnej výkonnosti, plánovania investícií a príspevkov na krytie strát. Zároveň odporúčame zavedenie motivačných faktorov, dodatočných kontrol v rámci hospodárenia dopravných spoločností a v rámci generálnych opráv, rozloženie týchto výdavkov na viacero období.  Prípadné predĺženie zmlúv ŽSK s existujúcimi dopravcami PAD musí byť v súlade s článkom 4 ods. 4. Nariadenia EPaR č. 1370/2007. Nakoľko súčasťou našej analýzy nie je právne posúdenie možnosti predĺženia zmlúv s dopravcami, odporúčame ŽSK dať si vypracovať samostatné právne stanovisko, ktoré by takúto možnosť predĺženia zmlúv posúdilo, prípadne by analyzovalo aj relevantnú rozhodovaciu prax Európskeho súdneho dvora v podobných prípadoch. 

1.4.3 Transparentné výberové konanie prepravcov v rámci PAD 
Súčasné zmluvy s dopravcami SAD Žilina a Arriva Liorbus sú platné do konca roku 2019. V prípade, že sa ŽSK rozhodne nepredĺžiť zmluvy s existujúcimi dopravcami, objektívne posúdenie ceny za dopravu v PAD je možné zistiť verejným obstarávaním, ktoré dokáže vytvoriť konkurenčný tlak medzi jednotlivými dopravcami.  Prípadný záujem zo strany súkromných prepravcov o zabezpečenie služieb v PAD je možné preveriť ešte pred realizáciou výberového konania, prostredníctvom tzv. market sounding. V rámci verejného obstarávania na výber dopravcov pre PAD bude primárnymi cieľmi nasledovné: 
 zaistiť transparentnosť súťaže pre všetkých potenciálnych účastníkov trhu; 

 zaistiť objektívnu cenu za dopravu v PAD; 

 zabezpečiť, aby napríklad v prípade zavedenia IDS, bolo možné operatívne meniť cestovný poriadok; 

 zosúladiť strategické dokumenty súvisiace s rozvojom dopravy v žilinskom regióne s cieľmi v PAD; 

 vytvoriť motivačné mechanizmy pre tvorbu úspor. 

Výberové konanie dáva priestor pre ŽSK nanovo definovať podmienky poskytovania služieb vo verejnom záujme a objektívne posúdiť cenu za poskytovanie týchto služieb.Posúdenie predĺženia zmlúv predovšetkým s ohľadom na Nariadenie EPaR č. 1370/2007 a vzhľadom na návrh dopravcov ohľadne predĺženia existujúcich zmlúv týchto dopravcov o ďalších 5 rokov 

Spoločnosti SAD Žilina a ARRIVA Liorbus predložili podklady na predĺženie platnosti zmlúv o ďalších 5 rokov. Obe spoločnosti predložili dva varianty plánu ďalšej prevádzky. Vo variante 1 je obnova vozového parku podmienená maximálnou životnosťou aktív stanovených na 16 rokov a v rámci nej je potrebné počítať s nutnosťou vykonávania generálnych opráv autobusov v 10-12 roku životnosti. Vo variante 2 predpokladajú dopravcovia postupné obnovovanie vozového parku s cieľom vyhnúť sa generálnym opravám a so snahou o zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Obaja dopravcovia preferujú variant postupnej obnovy vozového parku.  
V rámci našej analýzy sme porovnávali možnosti minimálnej obnovy vozového parku v porovnaní s investičnými zámermi dopravcov pri predpoklade postupnej obnovy flotily. Naša teoretická kalkulácia maximálnych potenciálnych úspor v rámci maximalizácie podielu generálnych opráv ukazuje, že v rámci obdobia 2016-2024 je možné dosiahnuť úspory v približnej hodnote 5 720 tis. EUR, v porovnaní s navrhovanými investičnými plánmi oboch dopravcov za predpokladu obnovy vozového parku. Cieľom našich kalkulácií je len ilustrovať alternatívne scenáre, ktoré by za splnenia určitých predpokladov poskytli dodatočné úspory. Najvýhodnejšou alternatívou je podľa nášho názoru kombinácia investícií do obnovy vozového parku a zároveň generálnych opráv na základe objektívnych a merateľných parametrov. Optimálna miera obnovy vozidlového parku by mala vzísť z diskusie medzi dopravcami a ŽSK o jednotlivých podnikateľských plánoch.  Predkladané investičné zámery považujeme informačne a obsahovo za nepostačujúce, na základe ktorých nie je možné objektívne posúdiť výhodnosť alternatívy postupnej obnovy flotily v porovnaní s alternatívou generálnych opráv v existujúcej flotile.  V rámci analýzy predložených investičných návrhov dopravcov a s ohľadom na zvyšujúcu sa výšku príspevkov na krytie strát, v rámci plánovaných diskusií s existujúcimi dopravcami o prípadnom predĺžení platných zmlúv, navrhujeme nasledujúce priority: 

 spracovanie komplexného a variantného podnikateľského zámeru, vrátane posúdenia alternatív krátkodobých prenájmov, krátkodobých operatívnych leasingov autobusov, či nákupom jazdených autobusov; 
 
 zavedenie motivačných faktorov pre dopravcov, ktoré by pri zvyšovaní efektivity, resp. znižovaní ekonomicky oprávnených nákladov, v rámci PAD mali pozitívny dopad na mieru zisku dopravcov; 

 zváženie požiadavky SAD Žilina o odpredaji vozidiel na konci roku 2024; „

 

Odôvodnenie:

 

Dňa 13. 08. 2019 bola na Úrad Žilinského samosprávneho kraja doručená žiadosť o poskytnutie informácií žiadateľa: Advokátskou kanceláriou Rolníková, s. r. o., so sídlom Bottova 20, 91101 Trenčín týkajúca sa procesu verejného obstarávania v Žilinskom samosprávnom kraji na obstaranie dopravcu v prímestskej autobusovej dopravy pre regióny Kysuce, Orava, Horné Považie, Turiec a Liptov na roky 2020 - 2021. V doručenej žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiada žiadateľ poskytnutie informácií v rozsahu podľa jednotlivých bodoch infožiadosti, tak ako sú citované vo výrokovej časti tohto rozhodnutia (ďalej len „infožiadosť“).

Dňa 23. 8. 2019 Úrad Žilinského samosprávneho kraja infožiadosť vybavil tak, že ohľadom menovacích dekrétov členov komisie poukázal na jednotlivé etapy procesu verejného obstarávania, v ktorých je možné zverejniť údaje o členoch komisie a odkázal na webový link - profil verejného obstarávateľa; ohľadom požiadavky na uvedenie právneho titulu odkázal na rozsudok NS SR sp. zn. 3 SŽi/5/2013 zo dňa 12. 3. 2014 a vo vzťahu k analýzam uviedol, že nebolo potrebné vynakladať finančné prostriedky ŽSK na vypracovanie právnej analýzy treťou osobou, pretože dôvody nepredlžovania zmlúv boli posudzované členmi komisie. O vybavení infožiadosti bol žiadateľ informovaný dňa 23. 8. 2019 e-mailom a súčasne v tento deň bola odpoveď odoslaná žiadateľovi aj listinne na poštovú prepravu.

Proti tomuto spôsobu vybavenia infožiadosti podal žiadateľ odvolanie, ktoré bolo ŽSK doručené dňa 9. 9. 2019. Žiadateľ trval na poskytnutí informácií uvedených v bode 1) a v bode 2) a to najmä z dôvodu, že na poskytnutom linku nevedel informácie o členoch komisie dohľadať a súčasne poukazoval na  § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000, keď mal za to, že komisia menovaná verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je hodnotiacou komisiou, ktorá sa zúčastňuje procesu rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Žiadateľ ďalej poukazoval na rozpory vo vybavení infožiadosti vo vzťahu k bodu 3) infožiadosti a to v nadväznosti na priebeh priameho rokovacieho konania dňa 12. 8. 2019, ktorého sa žiadateľ zúčastnil.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja ako odvolací orgán preskúmala napadnuté rozhodnutie podľa § 59 ods. 1 správneho poriadku a dospela k názoru, že odvolanie účastníka konania bolo podané riadne a včas a zistila tento skutkový a právny stav.

V zmysle § 19 ods. 2 infozákona o odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy.
V zmysle § 19 ods. 3 infozákona odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
V zmysle § 22 ods. 1 infozákona ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, použijú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní.
V zmysle § 59 ods. 1 správneho poriadku odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni.
V zmysle § 59 ods. 2 správneho poriadku ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 

V zmysle § 59 ods. 4 správneho poriadku proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať.

Žilinský samosprávny kraj aktuálne verejne obstaráva zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy na obdobie rokov 2020 - 2021 s opciou na jeden rok. Tieto skutočnosti sú verejne dostupné zo zverejnených údajov vo Vestníku verejného obstarávania a z aplikácie Josephine, v ktorej sa jednotlivé zákazky procesujú. 

Z úradnej činnosti mi je ako predsedníčke Žilinského samosprávneho kraja známe, že žiadateľ sa v postavení právneho zástupcu spoločnosti SAD Trenčín, a.s. spolu so svojim klientom na pozvanie Žilinského samosprávneho kraja ako verejného obstarávateľa dostavil a teda sa zúčastnil priameho rokovacieho konania dňa 12.8. 2019 o 14:00 hod., ktorého predmetom malo byť rokovanie o podmienkach, za akých spoločnosť SAD Trenčín, a.s. vie zabezpečiť prímestskú autobusovú dopravu pre regióny Horné Považie a Turiec na obdobie rokov 2020 - 2021 s opciou na jeden rok.  Účasťou na priamom rokovacom konaní k uvedenej zákazke som ako štatutárny orgán verejného obstarávateľa poverila mnou menovanú komisiu. Pokiaľ mal žiadateľ na rokovaní resp. aj po rokovaní pochybnosť, či osoby, ktoré sa dňa 12.8. 2019 zúčastnili rokovania za Žilinský samosprávny kraj, mali skutočne oprávnenie rokovať, tak potvrdzujem, že tieto osoby som menovala ako členov komisie oprávnených rokovať a že tohto rokovania sa tieto osoby zúčastnili na základe tohto právneho titulu.

Vo vzťahu k tomu, že žiadateľ žiada uviesť menovité zloženie komisií, ktoré majú vyhodnocovať ponuky v jednotlivých zákazkách na zabezpečenie služieb prímestskej autobusovej dopravy k tomu uvádzam, že zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ust. § 51 ods. 1 ustanovuje pre verejného obstarávateľa povinnosť zriadiť na vyhodnotenie ponúk pri nadlimitných zákazkách najmenej trojčlennú komisiu, ktorej členovia musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. V zmysle ustálenej metodiky Úradu pre verejné obstarávanie komisia je poradný a odborný ad hoc orgán verejného obstarávateľa, ktorý spracúva a vyhodnocuje informácie týkajúce sa ponúk uchádzačov v konkrétnom postupe zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Táto komisia nerozhoduje o použití/nezúčastňuje sa na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Činnosť komisie má odporúčací charakter, konečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí ponuky resp. o tom, či sú alebo nie sú dané dôvody na zrušenie verejného obstarávania je na verejnom obstarávateľovi. Členovia komisie vykonávajú svoju činnosť na základe toho, že verejný obstarávateľ takúto komisiu zriadil a  menoval ich za členov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní kladie na verejného obstarávateľa požiadavku, aby členovia komisie s právom vyhodnocovať ponuky mali odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. Metodika ÚVO odporúča, aby v záujme transparentnosti boli za členov komisie bez práva vyhodnocovať ponuky menované aj ďalšie osoby. V podmienkach ŽSK sú takýmito členmi bez práva vyhodnocovať ponuky najmä poslanci Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ak podľa čl. 23a Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva ŽSK využijú svoje právo byť členom komisie na vyhodnotenie ponúk bez práva vyhodnocovať ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Podľa uváženia verejného obstarávateľa môžu byť členmi komisie bez práva vyhodnocovať ponuky aj ďalšie osoby.

Vo vzťahu k bodu 3) infožiadosti som odpoveď doplnila tak, že bývalým vedením Žilinského samosprávneho kraja bola zadaná externá ekonomická odborná analýza v r. 2016, ktorej odporúčania ohľadom dopytovanej otázky – možnosti/nemožnosti predlžovania zmlúv sú uvedené vo výroku tohto rozhodnutia formou citácie.

Vzhľadom na uvedené som ako predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja v postavení odvolacieho orgánu napadnutú odpoveď Úradu Žilinského samosprávneho kraja zo dňa 23. 08. 2019 zmenila tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Podľa § 59 ods. 4 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je právoplatné dňom doručenia účastníkovi konania. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby v rozsahu a za podmienok daných zákonom č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.   Ing. Erika Jurinová predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

 

Prílohy: 
- v zmysle výroku rozhodnutia