Zoznam škôl poskytujúcich kurz na dokončenie si ZŠ

 

  • Otázka
1. zoznam stredných škôl, ktoré v školskom roku 2018/2019 vo Vašom samosprávnom kraji poskytujú kurz na dokončenie si základnej školy resp. na získanie nižšieho stredného vzdelania

2. zoznam elokovaných pracovísk stredných škôl vo Vašom kraji vrátane informácie o tom, ktoré z týchto pracovísk poskytujú a ktoré neposkytujú: 
2a) kurz na dokončenie si základnej školy resp. na doplnenie si nižšieho stredného vzdelania
2b) dvojročné stredoškolské štúdium spolu s informáciou o odbore/programe štúdia

3. Dĺžka trvania kurzov na dokončenie si základnej školy, resp. na doplnenie si nižšieho stredného vzdelania za jednotlivé stredné školy v kraji, ktoré tento kurz poskytujú.

  • Odpoveď
K bodu 1-

Stredné školy, ktoré poskytujú kurz na dokončenie si základnej školy resp. na získanie
nižšieho stredného vzdelania v školskom roku 2018/2019 sú nasledovné:
- Stredná odborná škola stavebná, Žilina;
- Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš;
- Spojená škola, Martin;

- Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto.

K bodu 2- 

Elokované pracovisko funguje pri Spojenej škole v Martine – Elokované pracovisko, Sučany – toto pracovisko však neposkytuje kurz na dokončenie základnej školy. Zabezpečuje iba stredoškolské vzdelávanie v ústave pre výkon trestu mladistvých.

Elokované pracovisko, Sučany pri Spojenej škole v Martine poskytuje vzdelávanie v dvojročnom učebnom odbore 3383 F spracúvanie dreva.

Charakteristika odboru: príprava v školskom vzdelávacom programe v učebnom odbore 3383 F spracúvanie dreva zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v dielňach praktického vyučovania a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov podľa potreby napĺňania obsahu učiva. Dvojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy tak, aby absolvent po skončení štúdia bol pripravený pre výkon jednoduchých a pomocných činností v prevádzkach a závodoch v oblasti drevárskej a stolárskej výroby. Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný ročník neukončil úspešne, a ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti uchádzačov je potrebné lekárske posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

K bodu 3 -

Dĺžka trvania kurzov na dokončenie základnej školy na nasledovných školách je jeden školský rok:

- Stredná odborná škola stavebná, Žilina;
- Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš;

- Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto.

Dĺžka trvania kurzu na dokončenie základnej školy trvá na Spojenej škole, Martin 90 hodín.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky