Vlastníctvo mostného objektu ponad železnicu

 

  • Otázka

Žiadosť o poskytnutie informácií ohľadom vlastníctva mostného objektu ponad železnicu, ktorý sa nachádza v blízkosti parciel KN-C 2741 a KN-C 2743/1 a 2746 v k. ú. Partizánska Ľupča.

  • Odpoveď
Mostný objekt je súčasťou cesty nachádzajúcej sa na parcelách KN-C 2743/1 a 2746, vedených na LV 492 (vlastníkom je Slovenská republika, správcom Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, PSČ 82619, SR, IČO: 3328)

Most, z ktorého malo dôjsť k pádu kovového zábradlia, sa nachádza na vyradenom úseku cesty č. III/059008, v dĺžke 2,552 km v pôvodnom staničení ckm 29,250 – 31,802 medzi cestou č. I/18 a diaľnicou D1, ktorý vyradilo z cestnej siete 01. 01. 1980 vtedajšie Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky, správa dopravy – odbor cestného hospodárstva, a to Rozhodnutím o usporiadaní cestnej siete v okrese Liptovský Mikuláš, č. SD – 255/80-2 z 16. 01. 1980 (ďalej len „rozhodnutie“). V zmysle písm. B/, bod 7 rozhodnutia sa úsek cesty, na ktorom sa nachádza aj dotknutý most, mal vyradiť a začleniť do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Informácie, ktoré sme Vám uviedli v predchádzajúcej odpovedi boli poskytnuté v snahe pomôcť identifikovať vlastníctvo mostného objektu, nehovoria však o tom, kto je v súčasnosti vlastníkom, ani samospráva nemá takúto informáciu. ŽSK má k dispozícií len Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete v okrese Liptovský Mikuláš, č. SD – 255/80-2 z 16 01. 1980, ktoré Vám zasielame v prílohe. V snahe pomôcť riešeniu tejto veci stojí možno za úvahu osloviť Ministerstvo dopravy a výstavby SR alebo Slovenskú správu ciest, Odbor cestnej databanky, a to z toho dôvodu, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhoduje o usporiadaní cestnej siete a cestná databanka sa k usporiadaniu vyjadruje, v zmysle TP 15/2013 Technické podmienky, Usporadúvanie cestnej siete. To však neznamená, že máme vedomosť o tom, že tieto subjekty disponujú Vami požadovanými informáciami.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky