Počet podnetov od pacientov voči jednotlivým PZS a prehľad pokút PZS

 

  • Otázka
1. Počet samosprávnemu kraju doručených podnetov (sťažností) od pacientov (ľudí) voči jednotlivým PZS. Prosím uviesť počet: 

a) opodstatnených podnetov jednotlivo voči každému PZS (s uvedením kódu PZS od ÚDZS), jednotlivo za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 
b) neopodstatnených podnetov jednotlivo voči každému PZS (s uvedením kódu PZS od ÚDZS), jednotlivo za roky 2015, 2016, 2017 a 2018 
c) preposlaných podnetov inej inštitúcii (napr. ÚDZS) jednotlivo voči každému PZS (s uvedením kódu PZS od ÚDZS), jednotlivo za roky 2015, 2016, 2017 a 2018. 

Pri bode c) ide o podnety, ktoré boli síce adresované na ŽSK, ale ich riešenie nespadalo pod jeho právomoc. Súčet bodov a), b) a c) má tvoriť celkový počet podnetov doručených na ŽSK. Prosím, ak bol podnet doručený na ŽSK napr. v decembri 2017, ale vyriešený bol v januári 2018, prirátajte ho k roku doručenia - teda k roku 2017. 

2. Prehľad právoplatne uložených pokút, resp. sankcií (aj nefinančných) - počet a výška pokút jednotlivým PZS (s uvedením kódu PZS od ÚDZS) jednotlivo v rokoch 2015, 2016, 2017 a 2018. Ak boli udelené nepeňažné sankcie, prosím uviesť aj ich počet jednotlivým PZS a jednotlivo počas vyššie uvedených rokov. 
Pri každej pokute/sankcii prosím uviesť stručne (heslovite) dôvod na udelenie pokuty (napr. chýbajúci cenník v ambulancii alebo neoprávnené vyberanie poplatkov a pod.).

 

  • Odpoveď

Počet doručených podnetov od pacientov voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“), ktoré boli doručené Žilinskému samosprávnemu kraju za roky 2015 – 2018 a prehľad právoplatne uložených pokút resp. sankcií, ktoré boli uložené PZS za roky 2015 – 2018 Vám posielame v prílohe č. 1.

Žilinský samosprávny kraj neeviduje kód PZS od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vzhľadom k tomu Vám odporúčame obrátiť sa na vyššie uvedený úrad.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky