Poskytovanie a financovania sociálnych služieb

  • Otázka

1) Aký bol objem prostriedkov vynaložených za roky 2017 a 2018 na poskytovanie a financovanie sociálnych služieb v členení na verejní poskytovatelia a neverejní poskytovatelia, a aký je rozpočet týchto výdavkov na rok 2019?

2) Aký časť z tohto objemu prostriedkov bola v rokoch 2017 až 2018 použitá na financovanie mzdových nákladov? (mzdy + poistné) a aký je rozpočet týchto výdavkov na rok 2019?

3) Aká bola štruktúra prostriedkov poskytnutých neverejným poskytovateľom za roky 2017 2018 a rozpočet na rok 2019 v členení na: Finančný príspevok na prevádzku služieb domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, rehabilitačné stredisko, zariadenie podporovaného bývania (za rok 2017 a 2018) Finančný príspevok pri odkázanosti podľa druhov služieb za rok 2017 Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie Finančný príspevok na iné druhy sociálnych služieb (špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, tlmočnícka služba, vrátane tých, ktoré VUC financuje nad rámec zákona)

4) Aká bola štruktúra rozhodnutí o posúdenie odkázanosti za rok 2018 (počet vydaných posudkov rozdelených podľa stupňa odkázanosti)?

5) Koľko umiestnených osôb evidoval VÚC v ZSS v zriaďovateľskej kompetencii kraja podľa daného stupňa odkázanosti a druhu služby ku koncu roka 2018.

  • Odpoveď

- Tabuľka


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky