Sťažnosti, podnety alebo petícií riešené odborom zdravotníctva

 

  • Otázka

1. Koľko sťažností, podnetov alebo petícií Váš odbor zdravotníctva riešil v roku 2018?

2.  Čoho sa tieto sťažnosti, podnety alebo petície za rok 2018 týkali?

3.  Ktorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa tieto sťažnosti, podnety alebo petície za rok 2018 týkal?

4.  Koľko správnych konaní  resp. konaní o uložení pokuty bolo na základe sťažností, podnetov alebo petícií začatých?

5.  V koľkých prípadoch boli uložené pokuty poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v akej celkovej sume?

6.  Ktorým konkrétnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti boli uložené pokuty a v akej výške?

7.   V ktorých oblastiach sa najčastejšie vyskytovali chyby zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?

8.   Zákon 351/2017 Z. z. z 21. decembra 2017 novelizáciou iných právnych predpisov zaviedol inštitút Doplnkových ordinačných hodín. Koľko poskytovateľov ambulantnej starostlivosti požiadalo od platnosti tohto zákona schválenie doplnkových ordinačných hodín?

9.   Aké sú zákonom stanovené kritériá pre schválenie doplnkových ordinačných hodín pre poskytovateľov ambulantnej starostlivosti?

10.  Aké sú zákonom stanovené kritériá pre samotné vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín?

11.  Stanovuje zákon presný čas koľko vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách môže trvať?

12.  Koľkým poskytovateľom ambulantnej starostlivosti Váš odbor schválil doplnkové ordinačné hodiny?

13.  Vykonali ste aj kontroly či poskytovatelia ambulantnej starostlivosti pri prevádzkovaní doplnkových ordinačných hodín dodržujú zákon? Ak áno, čo ste počas tejto kontroly zistili?

14.  Prijali ste od platnosti Zákona 351/2017 Z.z. t.j. od 1.1.2019 sťažnosti, podnety alebo petície ohľadne doplnkových ordinačných hodín? Ak áno, čoho sa tieto sťažnosti, podnety alebo petície týkali? Na čo sa pacienti najviac sťažovali?

15.  V súvislosti s Inštitútom doplnkových ordinačných hodín a platením za vyšetrenie v týchto hodinách, ktoré je maximálne stanovené na 30 Euro, čo v prípade, že potrebné vyšetrenie presiahne 30 Euro? Ako sa to má riešiť v praxi?

16.  V súvislosti s prijatím Zákona 351/2017, ktorý novelizáciou iných právnych predpisov zaviedol inštitút Doplnkových ordinačných hodín, prišlo aj k zmenám týkajúcich sa platieb u lekára? Za čo sa od platnosti zákona 351/2017 nesmie platiť u lekára? 

 

  • Odpoveď      
K bodu 1

V roku 2018 bolo doručených na odbor zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja 263 podnetov, z ktorých bolo 102 písomných podnetov (z toho bola 1 sťažnosť) a 161 podnetov bolo doručených e-mailom. Celkovo sa riešilo 110 písomných podnetov, z toho 8 podnetov bolo doriešených z minulého roku, v riešení je 7 podnetov. V porovnaní s rokom 2017 došlo k nárastu podnetov o 72.

K bodu 2

Najviac podaní sa týkalo odmietnutia ošetrenia, organizácie práce na ambulancii a vyberania poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

K bodu 3

Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých sa sťažnosti, podnety alebo petície za rok 2018 týkali, je uvedený v prílohe č. 1.

K bodu 4
V 9 prípadoch bolo začaté správne konanie.
K bodu 5

V 9 prípadoch, pričom výška pokuty je stanovená v súlade so zákonom 578/2004 Z. z.  a Metodickým pokynom pre zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja, odbor zdravotníctva, pri určovaní výšky pokút v rámci administratívneho trestania (zverejnený na webovej stránke ŽSK).

K bodu 6
Zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým bola uložená pokuta a jej výška, je uvedený v prílohe č. 1

K bodu 7
V opodstatnených podnetoch bolo riešené:
5 podnetoch – nesprávne vedená zdravotná dokumentácia,
2 podnety – výber poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
2 podnety – opakované nedodržiavanie ordinačných hodín,
1 sťažnosť – postup pri prešetrení podnetu.
Pokuta bola udelená 9 poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a to za porušenie:
- výber poplatku za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá bola uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia – 2 poskytovatelia,
- opakované nedodržiavanie ordinačných hodín – 2 poskytovatelia,
- nedostatočné vedenie  zdravotnej dokumentácie  v  zmysle zákona – 5  poskytovatelia.
K bodu 8
K dnešnému dňu požiadali o schválenie doplnkových ordinačných hodín traja poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
K bodu 9
V zmysle ust. § 2a zákona  576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
K bodu 10
V zmysle ust. § 2a zákona  576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 11
V zmysle ust. § 2a zákona  576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 12
K dnešnému dňu neboli zo strany ŽSK schválené žiadosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o doplnkové ordinačné hodiny (nesplnili kritéria stanovené zákonom).
K bodu 13
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť (bod 12) kontroly neboli vykonané.
K bodu 14
Nie, vzhľadom na bod 12.
K bodu 15

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný dodržiavať povinnosti poskytovateľa v zmysle § 79 zákona 578/2004 Z. z.  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K bodu 16

Poskytovateľ nemôže požadovať platbu za výkony, ktoré sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia ako i za výkony, ktoré upravuje zákon 577/2004 Z. z.  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.