Zákazka „ „SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie

 

  • Otázka

Žiadosť o poskytnutie informácií súvisiacich s vyhlásením, priebehom a ukončením verejného obstarávania na zákazku „ „SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie – I. etapa a II. etapa. Sprístupnenie všetkých dokladov a referenčných listov, ktorými na základe zápisnice bod č. 7 Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku došlo k splneniu podmienok účasti u spoločnosti: ELYSIUM CONSULTING, s.r.o.

  • Odpoveď

Uchádzač ELYSIUM CONSULTING s.r.o., IČO: 2120088322 vo verejnom obstarávaní zákazky „SOŠ Poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina – rekonštrukcia prístupovej cestnej komunikácie“ – I. etapa a II. Etapa“ preukázal splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO) treťou osobou podľa § 34 ods. 3 ZoVO, ktorou bola spoločnosť Tradestone Slovakia s.r.o., IČO: 48151904. Predložené referencie sú zverejnené na stránke UVO. Uchádzač predložil Zmluvu o budúcej zmluve s touto spoločnosťou.Výzva na predloženie ponuky a Zápis z vyhodnotenia sú zverejnené na web stránke:
https://www.ezakazky.sk/zilinskysamospravnykraj/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=63963634 .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky