Výstavba multifunkčnej haly v Kysuckom Novom Meste. Cyklotrasa na Kysuciach

 

  • Otázka
1. V otázke výstavby multifunkčnej haly v Kysuckom Novom Meste v areáli SPŠ KNM? Posunuli sa plány vo výstavbe? Bude sa vôbec tento projekt realizovať?

2. Cyklotrasa cez Kysucké Nové Mesto, Rudinu, Rudinku a Kysucký Lieskovec, ktorá by sa napájala na cyklotrasu v obci Dunajov a z druhej strany zrejme na cyklotrasu v Žiline, nastal v realizácii posun? Rieši sa už projekt, štúdia alebo obdobný dokument? Sú predpoklady, kedy by sa mohlo začať s výkupom pozemkov a prípadne s realizáciou? S čím všetkým ŽSK združeniu obcí, ktoré bolo založené k tomuto účelu pomôže?

 

  • Odpoveď 

K bodu 1-

Projekt športového areálu pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto mal Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) záujem realizovať na etapy. Nedošlo však k úprave projektovej dokumentácie, nakoľko prišla požiadavka z Mesta KNM na bezodplatný prevod pozemku za účelom výstavby športovej haly. Dňa 14.03.2019 sa na Úrade ŽSK uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov ŽSK, Mesta KNM a basketbalového klubu, kde sa prerokovala možná spolupráca. V apríli tohto roka ŽSK zaslal Mestu KNM žiadosť o vypracovanie 2 geometrických plánov na možnú zámenu pozemkov (1 doručený na kataster) a žiadosť o doručenie záväzného stanoviska zo strany Mesta KNM. Následne bolo ŽSK doručené stanovisko zo strany Mesta KNM a to súhlas s navrhnutým postupom zo strany ŽSK. V súčasnosti sa hľadá premet zámeny s Mestom KNM.

K bodu 2-

Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti obstaráva zhotoviteľa technickej štúdie Kysuckej cyklotrasy, ktorá má začínať na existujúcej cyklotrase pri Váhu v blízkosti Budatínskeho hradu v Žiline a končiť má v obci Dunajov na už existujúcej, nedávno vybudovanej cyklotrase pri rieke Kysuca. Štúdia bude spracovaná v termíne cca do 5 mesiacov, odovzdaná ŽSK a následne bude poskytnutá už založenému Združeniu obcí na tejto trase, ktoré by malo pokračovať v zabezpečovaní ďalších stupňov projektových dokumentácií, majetkoprávnom usporiadaní pozemkov a následne aj samotnej realizácií tejto plánovanej stavby. S výkupom pozemkov sa môže začať najskôr až po vypracovaní projektovej dokumentácie na územné rozhodnutie, ktorú už bude riešiť Združení obcí. ŽSK môže poskytnúť (ak to bude potrebné) Združeniu obcí okrem vypracovanej štúdie, ktorá bude podkladom pre výber generálneho projektanta na spracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, aj poradenskú činnosť pri projektovej príprave až do vydania právoplatného stavebného povolenia.