Verejné obstarávanie - predloženie ponuky

  • Otázka

1. Poskytnutie informácie, či bola doručená ponuka uchádzača IBV s.r.o., Pri Rajčianke 2932, 010 01 Žilina v lehote na predkladanie ponúk, ak áno, kedy bola ponuka doručená.

2. Podrobné odôvodnenia nezaradenia ponuky uchádzača IBV s.r.o. do procesu vyhodnocovania ponúk, pokiaľ bola doručená v lehote na predkladanie ponúk.

3. Vyjadrenia k tvrdeniam, ktoré autor podnetu uvádza vo vzťahu k nesplneniu podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní ani jedným zo štyroch uchádzačov.

4. Informácie, či ŽSK skúmal oprávnenie na poskytovanie predmetu zákazky úspešným uchádzačom, resp. či v predmete podnikania mal zapísanú činnosť, na základe ktorej je možné plniť predmet zákazky a to s poukazom na podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.

5. Ďalšie relevantné skutočnosti týkajúce sa zákazky, resp. o skutočnostiach, ktoré považujete za potrebné uviesť vo vzťahu k uvedenému predmetu. 

 

  • Odpoveď
Ponuka záujemcu IBV s.r.o., Pri Rajčianke 2932, 010 01 Žilina, IČO: 36813508 nebola doručená v lehote na predkladanie ponúk (viď prílohu č. 1 – zoznam ponúk). V lehote na predkladanie ponúk spĺňal podmienky účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 1 uchádzač – mal zapísané v predmete podnikania aj remeselné živnosti vzťahujúce sa k predmetu zákazky (viď prílohu č. 2 – Výpis z OR). Verejný obstarávateľ požiadal zvyšných 3 uchádzačov o vysvetlenie ponuky vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm e) zákona, že uchádzač musí mať zapísané v predmete podnikania aj remeselné živnosti vzťahujúce sa k predmetu zákazky a na základe akého oprávnenia chcú vykonávať požadované remeselné živnosti. Verejný obstarávateľ požiadal uchádzačov o predloženie resp. doplnenie dokladu o tom, že majú oprávnenie vykonávať tieto remeselné živnosti. 1 uchádzač predložil v lehote na vysvetlenie ponúk výpis z OR s doplnenými požadovanými remeselnými živnosťami, čím splnil podmienky účasti (viď prílohu č. 3 – Výpis z OR).