Dodávky elektriny a zemného plynu

 

  • Otázka

1. Počet odberných miest elektriny
2. Ročný objem odoberanej elektriny v MWh
3. Jednotková cena v EUR/MWh s DPH za dodávku elektriny
4. Počet odberných miest zemného plynu
5. Ročný objem odoberaného zemného plynu v MWh
6. Jednotková cena v EUR/MWh s DPH za dodávku zemného plynu

(do odberných miest vo Vašom vlastníctve za roky 2016, 2017 a 2018 (vrátane odberných miest zverených do správy organizáciám vo Vašej zriaďovateľskej pôsobnosti)).

  • Odpoveď

V prílohe Vám zasielame informácie, ktoré má Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) k dispozícii a to: počet odberných miest elektriny; počet odberných miest zemného plynu; ročný odber elektriny, cena s DPH za dodávku elektriny, ročný odber zemného plynu, cena s DPH za dodávku zemného plynu.

Informácie (otázka č. 2,3,5,6) týkajúce sa odberných miest zverených do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej „OvZP ŽSK) samospráva nemá k dispozícii. Vzhľadom k tomu čiastočne postupujeme Vašu žiadosť OvZP ŽSK.