Priebeh a výsledok predmetného výberového konania na miesto riaditeľa SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši

  • Otázka

Zaslanie dokumentov z priebehu a výsledku predmetného výberového konania na miesto riaditeľa SOŠ polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.

  • Odpoveď

     

Výberovou komisiou na účely výberového konania na pozíciu riaditeľ školy je rada školy. Členovia rady školy pred samotnou realizáciou výberového konania podpisujú Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom je uvedené, že sa oboznámili so zásadami výberového konania a zároveň potvrdzujú svojim podpisom, že budú zachovávať mlčanlivosť o konkrétnostiach vo výberovom konaní, ktorých prezradenie by poškodilo objektívnosť a regulárnosť postupu a výberu uchádzačov. Zároveň potvrdzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch uchádzačov výberového konania pre zabezpečenie ochrany ich osobných údajov.

V zmysle ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberová komisia (rada školy) zhodnotí výsledok výberového konania a na základe výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bolo prístupné každému uchádzačovi. Oznámenie výsledku výberového konania je v kompetencii predsedu rady školy, ktorý zúčastneným uchádzačom oznamuje výsledok výberového konania do 10 – tich dní.

Z uvedeného vyplýva, že z dôvodu zabezpečenia ochrany osobných údajov uchádzačov výberového konania na pozíciu riaditeľ Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši Zápisnica z výberového konania nie je zverejnená, avšak uchádzač musí byť o výsledku výberového konania informovaný prostredníctvom rady školy.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky