Mzda zamestnancov Úradu ŽSK

 

  • Otázka
1. Žiadam uviesť aktuálnu mesačnú tarifnú výšku platu v hrubom všetkých riadiacich a vedúcich zamestnancov ŽSK spolu s ich funkčným označením - t. j. príslušné oddelenie, odbor alebo kancelária.

2. Žiadam uviesť rozmedzie platov všetkých zamestnancov ŽSK, okrem vedúcich a riadiacich pracovníkov, po rozdelení na jednotlivé odbory, oddelenia, tzn. uviesť najnižší tarifný plat a najvyšší tarifný plat v hrubom na: 
- jednotlivých oddeleniach, 
- jednotlivých odboroch,
- kanceláriách.

3. Aj je rozmedzie platov uvedených v ot. č. 2 rozdielne žiadam uviesť akým spôsobom sa u Vás uplatňuje dodržiavanie § 119a Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce ? 

4. Ak je rozmedzie platov uvedených v ot. č. 2 rozdielne ako je možné, že zamestnanci, ktorí vykonávajú rovnakú prácu v približne rovnakej dĺžke praxe nemajú rovnaký tarifný plat?

 

  • Odpoveď

K bodu 1 a 2

Odpovede k otázkam 1-príloha2-príloha.

K bodu 3 a 4

Vo vzťahu k otázke 3) a 4) odvolací orgán uvádza, že tieto otázky nemajú podľa jeho názoru charakter žiadosti o informácie v pravom slova zmysle, ale ide skôr o hodnotiace otázky resp. vo vzťahu k otázke 4) aj o sugestívnu otázku, keď pýtajúci sa bez ďalšieho vychádza a  podsúva tézu o možných platových nerovnostiach a porušovaní § 119a Zákonníka práce. Odvolací orgán preto opakovane uvádza, že Žilinský samosprávny kraj postupuje pri odmeňovaní zamestnancov v súlade s platnými právnymi predpismi a ďalej vo výrokovej časti tohto rozhodnutia bližšie uvádza postup pri určovaní základnej mzdy zamestnancov.

Žilinský samosprávny kraj postupuje pri odmeňovaní zamestnancov v súlade s platnými právnymi predpismi a podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK na jeho zasadnutí dňa 16.2.2010 - Uznesenie 22/3. Základná mzda je so zamestnancom dohodnutá v pracovnej zmluve v rozpätí príslušnej tarifnej triedy, pričom vo výške mzdy sú zohľadnené nasledovné skutočnosti: činnosť ktorú pre zamestnávateľa zamestnanec vykonáva, plnenie kvalifikačných predpokladov (vzdelanie, prax), plnenie osobitných kvalifikačných predpokladov pre výkon činností na danom mieste, ak sú vyžadované podľa osobitného predpisu a odborné vedomosti a znalosti. Postup zamestnávateľa pri dohodnutí základnej mzdy so zamestnancom upravuje čl. III - Základná mzda Poriadku odmeňovania zamestnancov Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky