OZ Žilinský Štart

  • Otázka

Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko mám podozrenie o nezákonnom postupe OZ Žilinský Štart, ktorého zakladateľmi sú zamestnanci HARMÓNIA -zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok, Ul. Republiky 22, 010 01 Žilina.

  • Odpoveď
Občianske združenie Žilinský štart neposkytuje sociálne služby. Jedným z hlavných cieľov združenia je podieľať sa aktívne na riešení problémov ľudí nachádzajúcich sa v rôznych krízových situáciách predovšetkým pri hľadaní a budovaní vlastného domova. Občianske združenie Žilinský štart (ďalej len „OZ“) zriadili fyzické osoby – štatutár OZ je P. Chrastina. OZ má vlastných členov, ktorými sú fyzické osoby. K. Veselovská bola pri počiatkoch vzniku OZ ako fyzická osoba, nepopierame, že v uvedenom období pracovala ako sociálny pracovník v útulku. Zo združenia vystúpila v roku 2015. OZ má vlastné stanovy a členov – samostatne hospodári podľa stanov s 2% z daní na účel uvedený v stanovách. Žilinský samosprávny kraj nemá vedomosť o žiadnej protiprávnej alebo “čiernej” činnosti združenia. Okrem iných činností uvedených v stanovách združenia napomáha pri písaní projektov, o ktoré sa uchádza cez rôzne nadácie, aj pre klientov zariadenia útulku Harmónia. Projekty sú účelovo viazané zmluvou s konkrétnou nadáciou a sú nadáciám vyúčtované vo forme záverečného podania správy aj financovania. V tomto ohľade má samospráva všetky záväzky korektne splnené. Občianske združenie si plní všetky záväzky voči zodpovedným inštitúciám.

Občianske združenia nie sú povinnými osobami v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky