Protokol z kontroly na Gymnáziu Veľká okružná, Žilina

 

  • Otázka

Poskytnutie kompletného protokolu z kontroly na Gymnáziu Veľká okružná, Žilina - kontrola bola vykonaná v období 5.10.-7.12.2018.

  • Odpoveď

Výsledky kontroly v zmysle § 20 až § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá prebiehala na Gymnáziu Veľká okružná, Žilina v období od 5. októbra do 7. decembra 2018 sú zverejnené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk v časti Samospráva / Zastupiteľstvo / Zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK/ Zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK – 5. volebné obdobie (2017-2022) / Materiály na zasadnutia Zastupiteľstva ŽSK / 11. zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK (25.3.2019) / 19. bod Správa o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za 2. polrok 2018 (Tabuľka č. 2, strana 11): http://www.zask.sk/sk/aktuality/aktuality/sprava-cinnosti-utvaru-hlavneho-kontrolora-zilinskeho-samospravneho-kraja-za-2-polrok-2018-3.html .