Mzda zástupcov samosprávy

 

  • Otázka
1. Mesačný plat predsedníčky VÚC Žilina v eurách v hrubom od 01.04.2019.
2. Mesačný plat všetkých podpredsedov VÚC Žilina v eurách v hrubom od 01.04.2019.
3. Mesačná odmena poslanca VÚC Žilina v eurách v hrubom od 01.04.2019.

 

  • Odpoveď

K bodu 1-

Mesačný plat predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja ku 01.04.2019 je 4992,00 € brutto.

K bodu 2-

Mesačný plat poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“), ktorí boli v zmysle Uznesenia 5/3 a 6/3 Zastupiteľstva ŽSK zo dňa 29.01.2018 dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie podpredsedu ŽSK je určený vo výške 2336,27 € brutto (počas výkonu funkcie podpredsedu ŽSK im nepatrí odmena poslanca, ani paušálne náhrady cestovných výdavkov).

K bodu 3-

Mesačná odmena poslancov ŽSK, ktorí boli zvolení za podpredsedu ŽSK, ale neboli dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie podpredsedu ŽSK je určená vo výške minimálnej mzdy (počas poberania platu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky). Mesačná odmena poslanca Zastupiteľstva ŽSK je určená Uznesením 12/16 z 08.03.2016 vo výške 1/12-tiny 20-násobku minimálnej mzdy ustanovenej osobitným právnym predpisom (k 01.04.2019 je to 866,6700 € brutto). Poslancovi Zastupiteľstva ŽSK, ktorému zároveň patrí plat poslanca NR SR, prípadne plat starostu obce, primátora, alebo ich zástupcov patrí odmena vo výške minimálnej mzdy.