Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

 

  • Otázka

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školského zariadenia za školský rok 2018/2019 pre Gymnázium A. Bernoláka v Námestove a Gymnázium Tvrdošín.

  • Odpoveď

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti pre Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo a Gymnázium, Tvrdošín nemá Žilinský samosprávny kraj k dispozícii, pretože tieto správy bude zriaďovateľ školy, t. j. Žilinský samosprávny kraj schvaľovať k 31.10.2019 (§ 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, kde sa hovorí: správu za predchádzajúci školský rok predkladá riaditeľ školy po jej prerokovaní v pedagogickej rade príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka a na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. Prílohou správy je vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy k predkladanej správe).

Správy za ostatné školské roky majú všetky stredné školy zverejnené na svojich webových stránkach.