Zmena územného plánu VÚC

  • Otázka
1. Či sa pripravuje zmena územného plánu VÚC; kedy, prípadne v akom štádiu sú prípravy.

2. Kto má na úrade na starosti uvedenú agendu (oddelenie, kontaktná osoba).

3. Ako je pre spracovateľa ÚP VÚC záväzné záverečné stanovisko EIA (v prílohe) o trasovaní cesty R3 - Objazd Dolného Kubína?
Z dôvodu, že spracovatelia ÚP obcí Veličná a Dolný Kubín sa odvolávajú na záväznosť trasovania ÚP VÚC, ktoré musia zapracovať do nových zmien ÚP obcí, napriek tomu, že je v rozpore so závermi stanoviska EIA.

4. Vie VÚC vydať záväzné stanovisko o trasovaní R3 (to, čo bude VÚC predkladať - presadzovať do svojho ÚP), ktoré by bolo smerodajné /záväzné/ pre  spracovateľov ÚP obcí, ako aj vlastníkov pozemkov, ktoré sú uvedeným rozporom (rozhodnutie EIA - ÚP VÚC) obmedzení v možnosti zmeny časti ÚP obce.

 

  • Odpoveď
K bodu 1

Žilinský samosprávny kraj ako orgán územného plánovania začne obstarávať nový Územný plán regiónu Žilinského kraja už v tomto roku.

K bodu 2

Územný plán regiónu Žilinského kraja má v kompetencii Ing. Katarína Náhliková, špecialistka – projektová manažérka pre územné plánovanie; odbor regionálneho rozvoja Úradu ŽSK; oddelenie stratégie regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

K bodu 3

Uvedené záverečné stanovisko EIA bude podkladom pre riešenie územného koridoru trasy R3 v pripravovanom Územnom pláne regiónu Žilinského kraja.Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej len „ÚPN VÚC ŽK“ - čo je súčasný názov územného plánu regiónu) bol spracovaný v rokoch 2009 – 2011 a reflektuje vtedy platné riešenie dopravy v kraji. Následne, po schválení územného plánu regiónu, boli v procese EIA vytypované nové koridory vedenia R3. Žilinský samosprávny kraj plánuje v roku 2019 začať spracovávať nový Územný plán regiónu, ktorý bude nanovo riešiť dopravné koridory (t. j. aj koridor R3), ktoré budú konsenzom záverečných stanovísk EIA, požiadaviek dotknutých subjektov, nadradenej dokumentácie, atď.. V zmysle stavebného zákona však až do doby schválenia nového územného plánu regiónu, platí súčasné znenie ÚPN VÚC ŽK, ktoré je záväzné pre spracovateľov územných plánov obcí.

K bodu 4
Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti vydá stanovisko v zmysle v súčasnosti platného ÚPN VÚC ŽK, ktorý je preň záväzný.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky