Zabezpečenie tlmočníckej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z.

 

  • Otázka

Ako ŽSK zabezpečuje poskytovanie tlmočníckej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z.?

  • Odpoveď

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej aj „ŽSK“) má postup na zabezpečenie tlmočníckej služby (http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/soc_veci/2019/dokumenty/zabezpecovanie-tlmocnickej-sluzby-zsk.pdf). Výšku finančného príspevku na tlmočnícku službu nemá upravenú prostredníctvom VZN, pretože nie je poskytovaná zariadením v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. ŽSK poskytuje finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – tlmočnícka služba podľa § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách“). Výška finančného príspevku na prevádzku tlmočníckej služby na rozpočtový rok 2019 je 10,20 € za 1 hodinu tlmočenia, v prepočte na 2 500 hodín tlmočenia, v celkovej výške 25 500 €.

K bodu 2-

Žilinský samosprávny kraj poskytuje tlmočnícku službu prostredníctvom jediného zaregistrovaného poskytovateľa sociálnych služieb - Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, so sídlom Kálov 17, 010 01 Žilina. Tlmočnícka služba je poskytovaná odkázanému občanovi na tlmočenie, v súlade s ustanovením § 44 ods. 3 písm. a) a písm. b) a ustanovením § 44 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na území Žilinského kraja, a to ambulantnou formou, ak je to účelné v sídle Krajského centra nepočujúcich ANEPS Žilina, terénnou formou, formou online tlmočenia alebo simultánneho prepisu hovorenej reči alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava a potrebuje tlmočenie ako odbornú činnosť.

K bodu 3-

Výška finančného príspevku na prevádzku tlmočníckej služby na rozpočtový rok 2019 je 10,20 € za 1 hodinu tlmočenia, v prepočte na 2 500 hodín tlmočenia, v celkovej výške 25 500,00 €. Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, so sídlom Kálov 17, 010 01 Žilina ako zaregistrovaný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje tlmočnícku službu v súlade s ustanovením § 44 ods. 3 písm. a) a písm. b) a ustanovením § 44 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pre fyzické osoby odkázané na: a) tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč, b) artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovanú slovenčinu.

K bodu 4-

O pomoc pri podaní žiadosti o zabezpečenie tlmočníckej služby môžu požiadať občania odkázaní na tlmočenie priamo neverejného poskytovateľa sociálnej služby - Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, so sídlom Kálov 17, 010 01 Žilina, ktorému ŽSK poskytuje finančný príspevok na prevádzku alebo môžu požiadať priamo odbor sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja o zabezpečenie poskytovania tlmočníckej služby. Zabezpečovanie tlmočníckej služby Žilinským samosprávnym krajom pre občanov odkázaných na tlmočenie je bezplatné (viď postup pri zabezpečení poskytovania tlmočníckej služby): 

http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/soc_veci/2019/dokumenty/zabezpecovanie-tlmocnickej-sluzby-zsk.pdf.

K bodu 5-

Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, so sídlom Kálov 17, 010 01 Žilina je t. č. jediným zaregistrovaným poskytovateľom sociálnej služby – tlmočnícka služba.

K bodu 6-

ŽSK uzatvoril v rozpočtovom roku 2019 Zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – tlmočníckej služby s jediným poskytovateľom sociálnej služby - Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, so sídlom Kálov 17, 010 01 Žilina.

K bodu 7-

ŽSK neuzatvoril v rozpočtovom roku 2019 zmluvu o poskytovaní tlmočníckej služby s poskytovateľmi z iného kraja.

K bodu 8-

Rok 2017 zaevidovaných a vybavených 14 nových žiadostí občanov odkázaných na tlmočenie. Rok 2018 zaevidované a vybavené 4 nové žiadosti občanov odkázaných na tlmočenie. Rok 2019 (od 1.1.2019 do 3.4.2019) boli na ŽSK zaevidované 2 nové žiadosti občanov odkázaných na tlmočenie, žiadosti sú t. č. už vybavené. Na základe predkladanej evidencie poskytuje tlmočnícku službu Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina priemerne 24 občanom odkázaným na tlmočenie.

K bodu 9-

ŽSK vynaložil zo schváleného rozpočtu finančný príspevok na prevádzku poskytovanej tlmočníckej služby: Rozpočtový rok 2017 (6,50 € za 1 hodinu tlmočenia, v prepočte na 2 500 hodín tlmočenia, v celkovej výške 16 250 €). Rozpočtový rok 2018 (7,10 € za 1 hodinu tlmočenia, v prepočte na 2 500 hodín tlmočenia, v celkovej vo výške 17 750 €). Rozpočtový rok 2019 (10,20 € za 1 hodinu tlmočenia, v prepočte na 2 500 hodín tlmočenia, v celkovej výške 25 500,00 €).

K bodu 10-

ŽSK nezaevidoval a ani t. č. neeviduje žiadne sťažnosti, podnety k zabezpečeniu tlmočníckej služby od samotných osôb so sluchovým postihnutím alebo od samotných poskytovateľov tlmočníckej služby. 

V závere si dovoľujeme podotknúť, že Žilinský samosprávny kraj vychádza v ústrety potrebám sluchovo postihnutým, preto si okrem tlmočenia v posunkovej reči objednáva u neverejného poskytovateľa sociálnej služby Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina, so sídlom Kálov 17, 010 01 Žilina aj druh sociálnej služby - špecializované sociálne poradenstvo (§ 19 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) pre sluchovo postihnutých, ktorí okrem tlmočenia v posunkovej reči potrebujú poradiť a komplexne vyriešiť svoje rôzne životné situácie ambulantnou formou, prípadne inou formou, najmä telefonicky alebo s použitím telekomunikačných technológií, ak je to účelné v sídle KC ANEPS o. z. Poskytnutie špecializovaného sociálneho poradenstva je pre sluchovo postihnutých občanov taktiež bezplatné.ŽSK poskytuje finančný príspevok na špecializované sociálne poradenstvo Krajskému centru nepočujúcich ANEPS Žilina v roku 2019 finančný príspevok vo výške 19 400,40 €.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky