Realizované programy proti extrémizmu, predsudkom, nenávisti za posledné roky

 

  • Otázka

Zoznam a popis realizovaných programov či aktivít kraja, miest, zameraných proti extrémizmu, predsudkom, nenávisti za posledné roky.

  • Odpoveď

Na Úrade Žilinského samosprávneho kraja sa v roku 2018 konala výstava Apokalypsa XX. storočia, ktorú pripravilo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v spolupráci so samosprávou. Išlo o výstavu prác Mariana Kołodzieja, väzňa č. 432 koncentračného tábora Auschwitz

V rámci zariadení sociálnych služieb sa uskutočnili nasledovné aktivity:

CSS Letokruhy: V rámci pravidelných stretnutí s obyvateľmi zariadenia ich vždy vyzývajú k znášanlivosti a vzájomnej úcte medzi sebou. Minimálne 2 x ročne organizujú prednášky o bezpečnosti seniorov alebo ľudských právach.

CSS Lúč: Zariadenie sociálnych služieb organizuje každý rok besedy zamerané proti extrémizmu, predsudkom, alebo nenávisti v rámci DNI NÁDEJE (trvanie 1 týždeň).

CSS Anima: Témy týkajúce sa extrémizmu, predsudkov a nenávisti sa s klientmi riešia podľa ich individuálnych potrieb najmä formou osobných pohovorov pri sociálnom poradenstve, zostavovaní individuálnych rozvojových plánov, alebo pri bežnej sociálnej práci a starostlivosti. Týka sa to najmä prevencie sociálne – patologických javov v rámci práce s maloletými deťmi a ich rodičmi v Zariadení núdzového bývania (do 31.12.2018 aj v Krízovom stredisku), s obeťami rodového násilia v Poradenskom centrum pre ženy ohrozené násilím a ich deti, s osobami bez domova v Útulku a v menšej miere aj so seniormi v Zariadení pre seniorov, Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení.

Tau Turie:

Aktivity CSS TAU proti extrémizmu, predsudkom a nenávisti 2018/19

Aktivita

Počet/Rok

Prednášky na tému ochrana ľudských práv osôb so zdravotným hendikepom

3x/2018 1x/2019

Beseda s policajtami na tému Osveta, prevencia, podpora obetí trestných činov

1x/2018

Sebaobhajoba - aj ľudia s ŤZP sú rovnocennou súčasťou spoločnosti

2x/2018

DSS a ZPS Dolný Kubín: V roku 2018 sa konala prednáška a beseda so psychológom s názvom Ľudské práva a ich význam v živote človeka, aplikácia ľudských práv a slobôd. V rovnakom roku sa konala aj prednáška a beseda s právnikom na tému Znižovanie protispoločenskej činnosti a Bezpečná jeseň života s príslušníkom polície. V tomto roku sa konala prednáška a beseda s názvom Ochrana a bezpečnosť pred kriminálnym správaním s príslušník polície. Vo všetkých uvedených prednáškach a besedách v obsahovej stránke boli ich súčasťou aj informácie o extrémizme, predsudkoch a nenávisti.

DSS SYNNÓMIA: V zmysle komplexnej sociálnej rehabilitácie svojich zdravotne postihnutých klientov sa Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA snaží odstraňovať predsudky širokej verejnosti voči zdravotne postihnutým ľuďom týmito konkrétnymi pravidelnými aktivitami:

  • realizovanie kultúrnych, spoločenských, voľnočasových či pohybových aktivít v prirodzenom sociálnom prostredí, t. j. mimo domova sociálnych služieb,
  • zapájanie rodičov klientov, príbuzných a priateľov domova sociálnych služieb do aktivít zariadenia v areáli i v prirodzenom sociálnom prostredí,
  • organizovanie dobrovoľníckej činnosti v domove sociálnych služieb,
  • poskytovanie našich pracovísk pre odborné praxe študentov,
  • spolupráca s organizáciami v rezorte školstva (besedy, spoločné aktivity),
  • domov sociálnych služieb poskytuje svoju službu priamo v integrovanom komunitnom mestskom prostredí mesta Žilina (nie priestorovo izolovane), čím vytvára každodenné podmienky pre interakciu širokej verejnosti a našich zdravotne postihnutých klientov.

CSS Prameň: Zariadenie núdzového bývania a útulok uskutočnilo v júni 2018 prednášku s preventivistom Okresného riaditeľstva PZ Dolný Kubín mjr. Mgr. Tiborom Šándorom pre všetkých klientov zariadenia. Prednášky boli zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov, nástrahy každodenného života - drogy, gemblérstvo, kyberšikana a pod..

CSS Horelica: Zoznam a popis realizovaných programov a aktivít zameraných proti extrémizmu, predsudkom, nenávisti (roky 2016 – 2019)

Názov programov a aktivít zameraných proti extrémizmu, predsudkom, nenávisti

Popis uvedených programov a aktivít

„Žena v tiesni“
- prednáška a beseda

Pomenovanie pojmu násilie, násilie na ženách, senioroch, predchádzanie násiliu, kolobeh násilia, riešenie krízovej situácie, uvedenie praktických príkladov.

“Bezpečná jeseň života“
- prednáška a beseda

Eliminácia kriminálnych činov páchaných na senioroch (majetková a ekonomická kriminalita, podvody, krádeže...), sociálna prevencia.

„Prečo plače naša zem“
- divadielko, Deti a mládež s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori a občania s ťažkým zdravotným postihnutím,
študenti strednej školy

Prevencia a náprava environmentálnych škôd, medzigeneračná spolupráca, spájanie zdravej populácie a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, boj proti predsudkom.

„Viera v iných štátoch“
- prednáška

Prednáška a beseda zameraná na toleranciu, náboženskú slobodu, proti predsudkom, nenávisti.

„Deň s komisárkou“
- prednáška a beseda

Predstavenie zamestnancov úradu komisárky, ratifikácia dohovoru osôb so zdravotným postihnutím v SR, monitoring, prešetrovanie a evidencia podnetov od občanov, skúmanie a iniciovanie zmeny legislatívy,


Od roku 2008 Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom každoročne organizuje podujatie s názvom Parádny deň“, ktoré je určené pre zdravotne postihnutých ľudí. Podujatie je koncepčne organizované na báze tzv. opačnej integrácie, t. j. zdraví a zdravotne handicapovaní súťažia v 15-tich disciplínach, v ktorých si vyskúšajú veľmi netradičné chápanie pohybu. Organizácia športového podujatia pre zdravotne postihnutých ľudí je zameraná na integráciu zdravotne postihnutých ľudí a podporu dodržiavania ľudských práv v spoločnosti.

Odbor školstva a športu ŽSK organizoval v rokoch 2016 – 2017 výchovné koncerty pre žiakov stredných škôl, ktoré sa zameriavali na prevenciu sociálno-patologických javov. Jedným z hlavných cieľov výchovných koncertov bolo poukázať aj na problematiku extrémizmu, diskriminácie a intolerancie v spoločnosti a zdôrazniť negatívne dôsledky uvedených foriem správania. Tematicky sa koncerty zameriavali na ochranu ľudských práv (obchodovanie s ľuďmi, nútené práce, nútená prostitúcia,...). Koncerty boli organizované v spolupráci s Občianskym združením Škola života a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline.

Odbor školstva a športu ŽSK podporil v roku 2018 realizáciu multimediálneho predstavenia „The dark trip - Drogy sú cesta do tmy“. Predstavenie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR na podporu protidrogových aktivít.

V rámci nižšieho stredného odborného vzdelávania sú v Spojenej škole v Martine (Elokované pracovisko, Sučany), ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK vzdelávaní mladiství odsúdení. Vzdelávanie pre mladistvých odsúdených predstavuje jednu z možnosti ako sa lepšie zaradiť do spoločnosti po uplynutí trestu.

Odbor školstva a športu ŽSK každoročne vyhlasuje výzvu grantu s protidrogovou tematikou pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti. Grantový program je určený na podporu prevencie sociálno-patologických javov v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky