Počet konaných miestnych referend

 

  • Otázka

1. Počet konaných miestnych referend v období od 1.1.2008 do 31.12.2018 (podľa § 4 ods. 2 a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

2. V súvislosti s konanými miestnymi referendami, podľa bodu 1., žiadam o sprístupnenie informácií:
a) Informácie o tom, či je konanie miestneho referenda upravené všeobecne záväzným nariadením alebo iným dokumentom vydaným na úrovni obce (vyššieho územného celku),
b) dátum konania,
c) presné znenie otázky, resp. otázok, ktoré boli predmetom miestneho referenda,
d) informácie o tom, či sa miestne referendum organizovalo na základe petície skupiny obyvateľov obce (§ 11a ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 15 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov),
e) informácie o výsledkoch miestnych referend (zápisnica alebo iný písomný dokument),
f) počet oprávnených voličov, počet zúčastnených voličov a výsledky hlasovania,
g) informácie o prijatých opatreniach obce na základe výsledkov miestnych referend, ktoré sa už konali,
h) informácie o tom, či bolo niektoré z konaných miestnych referend zmenené alebo zrušené po uplynutí troch rokov od ich účinnosti.

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj neinicioval žiadne referendum, ktorého konanie nie je upravené všeobecne záväzným nariadením, v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2018.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky