Terminál intermodeálnej dopravy v Tepličke nad Váhom

  • Otázka
V nadväznosti na uvedené skutočnosti by som Vás preto ako občan obce Nededza chcel požiadať o:
a) Poskytnutie informácie, kedy sa reálne začne plánovaná prevádzka TIP Žilina (terminál intermodeálnej dopravy v Tepličke nad Váhom)?
b) Poskytnutie informácie, akým spôsobom bude pri plánovanej prevádzke TIP Žilina riešená súvisiaca kamiónová doprava, najmä výjazd kamiónov z TIP Žilina a trasa ich jazdy v smere naspäť na Žilinu?
c) Poskytnutie informácie, akým spôsobom bola uzavretá otázka výjazdu kamiónov z TIP Žilina s Mestom Žilina v nadväznosti na znesenie Vlády SR č. 530/2017 zo dňa 15. novembra 2017?
d) Poskytnutie informácie, akým spôsobom je podľa príslušného stavebného povolenia riešená doprava kamiónová doprava, najmä výjazd kamiónov z TIP Žilina a trasa ich jazdy v smere naspäť na Žilinu? 

e) Poskytnutie príslušného stavebného povolenia ÚRŽD č. 879/13-S4-S/Ta zo dňa 17.06.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.07.2013 a ÚRŽD č. 7313/13-S4-S/Ta zo dňa 03.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.11.2013.

  • Odpoveď
V prílohe sú uvedené informácie, ktoré má Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) k dispozícii a to: fotokópiu stavebného povolenia ÚRŽD č. 879/13-S4-S/Ta zo dňa 17.06.2013 a fotokópiu stavebného povolenia ÚRŽD č. 7313/13-S4-S/Ta zo dňa 03.10.2013. Vlastníkom cesty II/583A, na ktorú sa pripája cestná komunikácia zabezpečujúca prístup k TIP Žilina, je Žilina Invest, s. r. o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Vzhľadom k tomu, že ŽSK nedisponuje ostatnými požadovanými informáciami, postupujeme Vašu žiadosť investorovi a vlastníkovi stavby TIP Žilina, Železnice Slovenskej republiky GR, ul. Klemensova 8, 813 61 Bratislava.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky