LNsP MUDr. I. Stodolu - stavebné úpravy

 

  • Otázka
Zápisy o odovzdaní a prevzatí staveniska ako zápisy o odovzdaní diela týkajúce sa stavby - LNsP MUDr. I. Stodolu – stavebné úpravy – podopretie obvodového plášťa a ŽB strešnej dosky? Menný zoznam osôb na podpis žiadaných zápisov?

  • Odpoveď

K bodu 1
 
Zápis z odovzdania a prevzatia staveniska stavby „Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu – stavebné úpravy – podopretie obvodového plášťa a ŽB strešnej dosky“Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce. 

K bodu 2

Osoby oprávnené na podpis zápisov sú uvedené v dokumentoch, ktoré sú súčasťou prílohy. Nasledujúce osoby mali oprávnenie k podpisu zápisov: (Ľ. Hlavatík a P. Hlavatík v zmysle zmluvy o dielo ako osoby oprávnené jednať v zmluvných a realizačných veciach na strane zhotoviteľa v zmysle zmluvy o dielo č. 169/2017/OI, na strane objednávateľa (V. Majtán, Ľ. Pohančeníková, M. Nahálková, Z. Franková ako osoby oprávnené jednať v zmluvných alebo realizačných veciach na strane objednávateľa v zmysle zmluvy o dielo č. 169/2017/OI.)