Financovanie SAD Žilina

 

  • Otázka

Financovanie SAD Žilinia, koľko sa uhrádza za kilometer jazdy?

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je v zmysle platnej legislatívy objednávateľom dopravných služieb v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na svojom území. ​Na základe uzatvorených zmlúv o výkone vo verejnom záujme s vybranými dopravnými spoločnosťami, financuje vzniknutú stratu z realizácie objednaných dopravných výkonov. Spoločnosť SAD Žilina, a. s., vykonáva na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme prímestskú autobusovú dopravu v regiónoch Kysuce, Horné Považie a Turiec. ŽSK uhrádza spoločnosti SAD Žilina, a. s., vzniknutú stratu z realizácie výkonov vo verejnom záujme (prímestskej autobusovej dopravy, ďalej len "PAD"). Danú stratu vypočítame ako rozdiel celkových nákladov súvisiacich so zabezpečovaním PAD (vrátane 3% zisku z nákladov) a vzniknutých tržieb z realizácie PAD. Za rok 2017 bola dopravcovi po prepočítaní na 1 km uhradená strata 0,79 euro centov. Údaje za rok 2018 bude mať ŽSK k dispozícii až po ukončení prebiehajúcej kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami samosprávy za rok 2018 poskytnutými na úhradu predpokladanej straty z výkonov vo verejnom záujme u dopravcu.

Zároveň si Vám dovoľujeme dať na vedomie, že na webovej stránke ŽSK (www.zask.sk) v časti odboru dopravy sa nachádza dokument „Správa o prímestskej autobusovej doprave realizovanej v rámci služieb vo verejnom záujme na území ŽSK,“ v ktorom sú uvedené viaceré štatistiky týkajúce sa prímestskej autobusovej dopravy na území samosprávy - viď odkaz nižšie:

http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/doprava/2018/dokumenty/6/sprava-primestskej-autobusovej-doprave-realizovanej-ramci-sluzieb-vo-verejnom-zaujme-uzemi-zsk.pdf .


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky