LNsP MUDr. I. Stodolu - stavebné úpravy - osoby oprávnené k podpisu zápisov

 

  • Otázka

Osoby oprávnené k podpisu zápisov týkajúcich sa zmluvy o dielo č. 169/2017/OI.

  • Odpoveď

Osoby oprávnené k podpisu zápisov týkajúcich sa zmluvy o dielo č. 169/2017/OI sú nasledovné: J. Blanár a J. Štrba (štatutári), Ľ. Hlavatík (konateľ), V. Majtán a M. Káčer (po ukončení pracovnej činnosti M. Káčera na Úrade ŽSK, bol zastúpený Z. Frankovou), ktorí boli zároveň aj stavebným dozorom, Ľ. Pohančeníková, a ňou poverená osoba M. Nahálková ako zástupcovia správcu. P. Hlavatík - zástupca pre vedenie stavby – stavbyvedúci. Osoba stavbyvedúceho je povinná v zmysle stavebného zákona a jej meno je uvedené v zápise z odovzdania staveniska, je to osoba zo strany zhotoviteľa zodpovedná za priebeh realizácie stavby. Výkon prác, priebeh stavby, technické veci rieši vždy stavby vedúci a stavebný dozor. V prípade ak nastane zmena zmluvy, resp. dodatky k zmluve, rieši sa to s konateľom spoločnosti a dohodou zmluvných strán.