Suma za poskytnutie sociálne služby

  • Otázka

Výpočet resp. konkrétna suma pozostávajúca z poskytnutia ubytovania, ošatenia, jedného jedla a nápoja na deň pre osoby, ktorým sa takáto služby poskytuje v DSS.

  • Odpoveď

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) určuje sumu úhrady a spôsob určenia úhrady za sociálne služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých je zriaďovateľom, všeobecne prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia ŽSK č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených ŽSK, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia http://www.zilinskazupa.sk/files/odbory/organizacny/2014/uznesenia/vzn-31_2014-v-r.pdf (ďalej aj „VZN č. 31/2014“).

Konkrétnu sumu úhrady v zmysle tohto nariadenia určuje príslušný poskytovateľ sociálnej služby (zariadenie sociálnych služieb) v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK svojím vnútorným predpisom a to nasledovne: 

  • za poskytovanie ubytovania (obslužná činnosť v zmysle § 17 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) určuje konkrétnu sumu úhrady príslušné zariadenie sociálnych služieb ŽSK v súlade s článkom VI VZN č. 31/2014;
  • za poskytovanie údržby bielizne a šatstva (obslužná činnosť v zmysle § 17 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) určuje konkrétnu sumu úhrady príslušné zariadenie sociálnych služieb ŽSK v súlade s článkom IX VZN č. 31/2014;
  • za poskytovanie stravovania (obslužná činnosť v zmysle § 17 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) určuje konkrétnu sumu úhrady príslušné zariadenie sociálnych služieb ŽSK v súlade s článkom VIII VZN č. 31/2014;
  • za poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi (ďalšia činnosť v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) sa v zmysle čl. III odseku 5 poslednej vety VZN č. 31/2014 neplatí úhrada;
  • za utváranie podmienok na údržbu bielizne a šatstva (ďalšia činnosť v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) sa v zmysle čl. III odseku 5 poslednej vety VZN č. 31/2014 neplatí úhrada;
To či je zariadenie sociálnych služieb povinné konkrétnu činnosť poskytovať (alebo neposkytovať), alebo či konkrétnu činnosť len zabezpečuje alebo utvára podmienky na výkon tejto konkrétnej činnosti závisí od druhu poskytovanej sociálnej služby.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 17.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky