odpoveď č.2

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj je podľa zákona 135/1961 Zb. vlastníkom ciest II. a III. tried a na uvedených cestách vykonáva správu a údržbu prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK), ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.
S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že Vami požadované informácie Žilinský samosprávny kraj ani SC ŽSK ako správca ciest II. a III. triedy v kraji neeviduje, a preto Vám ich ani nemôže poskytnúť.
Žilinský samosprávny kraj nemá informácie o tom, že by bol v kraji lokalizovaný výskyt inváznych rastlín a rovnako nemá informácie o počte poranených a uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci ciest II. a III. triedy. Výskyt inváznych rastlín by podľa nás malo sledovať skôr životné prostredie a ochranári a počet uhynutých živočíchov by mohol byť známi z dopravných nehôd. Vyšetrovanie dopravných nehôd však nie je kompetenciou Žilinského samosprávneho kraja a ŽSK ani SC ŽSK nie je účastníkom ich vyšetrovania.
Žilinský samosprávny kraj rovnako nedisponuje údajmi o celkovej výmere (m2) vegetačných krytov v rámci dopravnej infraštruktúry – ciest II. a III. triedy. SC ŽSK vegetačné kryty – zeleň okolo ciest II. a III. triedy v letnom období pravidelne udržiava – kosí strojovo i ručne, no má evidenciu len o zrealizovaných výkonov kosenia, nie o jej celkovej výmere.