Odpoveď č. 17

K bodu 1-

žiak, ktorý chce absolvovať maturitnú skúšku, musí o ňu písomne požiadať (do 30. septembra písomne oznámiť zvolené predmety) a musí mať ukončený posledný ročník školského vzdelávacieho programu, čo vo Vašom prípade, keďže chcete absolvovať maturitnú skúšku po 3. ročníku, nie je splnené. Museli by ste mať klasifikáciu minimálne za 1. polrok 4. ročníka, aby ste mohli absolvovať externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky a koncoročnú klasifikáciu za 4. ročník, aby ste mohli absolvovať ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. Dôležité je uvedomiť si, že termín maturitných skúšok určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a termín je jeden jednotný pre celú krajinu (+ jeden náhradný, tiež jednotný) pre externú časť a písomnú formu internej časti a zadania sú takisto jednotné.
Presnejšie informácie o podmienkach konania maturitných skúšok Vám podá Obvodný úrad - odbor školstva v Žiline, J. Kráľa 4, ktorý zabezpečuje organizáciu maturitných skúšok na území Žilinského samosprávneho kraja.

Vybrali sme pre Vás niektoré dôležité legislatívne predpisy, ktoré sa týkajú maturity:

Maturitná skúška je organizovaná v zmysle:
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 74 Maturitná skúška
(1) Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
(3) Maturitná skúška z jednotlivých predmetov môže pozostávať z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je aj teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.
(4) Žiak môže vykonať internú časť maturitnej skúšky okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5 a praktickej časti odbornej zložky, ak úspešne ukončil príslušný ročník štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru a ak vykonal externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 a praktickú časť odbornej zložky; v zdravotníckych odboroch vzdelávania môže žiak vykonať praktickú časť odbornej zložky až po ukončení posledného ročníka štúdia vzdelávacieho programu študijného odboru
§ 75 Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku
(1) Žiak posledného ročníka príslušného vzdelávacieho programu študijného odboru v strednej škole alebo štvrtého ročníka vzdelávacieho programu šesťročného študijného odboru v konzervatóriu do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.
§ 76 Externá a interná časť maturitnej skúšky
(1) Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test, ktorý zadáva a vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Externá časť maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky a oprave testov vykonáva pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy, na ktorej sa externá časť maturitnej skúšky koná.
(5) Písomná forma internej časti maturitnej skúšky je písomný test, ktorý zadáva Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania podľa § 154 ods. 5 písm. a). Písomná forma internejčasti maturitnej skúšky sa vykonáva v rovnakom čase na celom území Slovenskej republiky.
§ 77 Termíny konania maturitnej skúšky
(1) Maturitná skúška sa koná v riadnom skúšobnom období alebo v mimoriadnom skúšobnom období. Riadne skúšobné obdobie je v marci až v júni príslušného školského roka, mimoriadne skúšobné obdobie je v apríli až v máji príslušného školského roka alebo v septembri, alebo vo februári nasledujúceho školského roka.
(2) Termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky podľa § 76 ods. 1 a 5 určí ministerstvo školstva.
(3) Termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy podľa § 76 ods. 5, určí na návrh riaditeľa strednej školy príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
a v zmysle
VYHLÁŠKY č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení nekorších predpisov
§ 2 Spôsob ukončovania štúdia
ods. 6) Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu podľa odseku 5 písm. a) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú skúšku z predmetu podľa odseku 5 písm. b) žiak vykoná po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka štúdia alebo po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetov podľa odseku 5 písm. a) a b) žiak vykoná po ukončení príslušného ročníka štúdia. Externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu z internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení prvého polroka piateho ročníka štúdia. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z voliteľných predmetov podľa odseku 5 písm. c) a d) žiak vykoná po ukončení piateho ročníka štúdia.