Odpoveď č. 16

K bodu 1-

V zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) je 25 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou lôžok pre 3489 prijímateľov sociálnej služby.
Zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti ŽSK nevedú poradovník ťažko zdravotne postihnutých občanov, ale vedú poradovník občanov odkázaných na poskytovanie sociálnej služby
ŽSK ku dňu 31. 07. 2013 eviduje na základe mesačných hlásení zariadení v poradovníku čakateľov na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb a v zariadeniach pre seniorov celkovo 632 žiadateľov, z toho:
- Muži: 267
- Ženy: 365