Odpoveď č. 11

K bodu 1-

Na základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bolo na Úrad Žilinského samosprávneho kraja zaslaných v roku
2011 –  87 žiadostí o informáciu
2012 – 150 žiadostí o informáciu