odpoveď č. 1

K bodu 1-

Štúdium na strednej škole je možné začať na základe podania prihlášky na vzdelávanie na strednú školu. Spôsob podania prihlášky upravuje § 63 ods. 3 zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) a do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Je potrebné podať prihlášku na vzdelávania do uvedeného termínu a zúčastniť sa prijímacej skúšky, pretože bez uvedeného nie je možné začať štúdium na strednej škole. Váš prospech, ktorý ste dosiahli počas štúdia v základnej škole (6. -9. ročník) Vám potvrdí základná škola, ktorú ste navštevovala. Ak to nie je možné, k prihláške sa pripoja kópie vysvedčení zo základnej školy úradne osvedčené. V prípade, že by ste potrebovala vysvedčenie z 9. ročníka základnej školy, ktorú ste navštevovala, môžete požiadať o vydanie duplikátu vysvedčenia.


V prípade, že ste strednú školu predčasne ukončila, ale absolvovala ste určité ročníky strednej školy (napr. 1. a 2. ročník), môžete podať písomnú žiadosť o prijatie do vyššieho ročníka strednej školy, pričom jednou z podmienok je znalosť učiva z nižších ročníkov. V tomto prípade postupuje riaditeľ strednej školy v súlade s § 70 zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


V stredných školách v Slovenskej republike sa výchova a vzdelávanie organizuje dennou formou alebo externou formou štúdia. Voľba konkrétnej formy štúdia závisí od Vášho rozhodnutia a na základe dohody s riaditeľom konkrétnej strednej školy.


Konkrétnejšie informácie Vám poskytne riaditeľ strednej školy, ktorú ste sa rozhodli študovať.
Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 65 stredných škôl, kde môžete absolvovať stredoškolské štúdium. Bližšie informácie o uvedených školách môžete získať na web stránke www.regionzilina.sk v časti Školstvo a šport.