odpoveď č. 7

K bodu 1-

Zoznam registrovaných zariadení sociálnych služieb na území Žilinského kraja, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení je dostupný na internetovej stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html
V tomto registri sú poskytovatelia sociálnych služieb rozdelení podľa druhu sociálnych služieb. Nachádza sa tu aj napr. zoznam zariadení núdzového bývania, ktoré poskytujú svoje služby aj obetiam násilia. Obeťami násilia sa zaoberá v rámci sociálneho poradenstva aj poradňa nachádzajúca sa v Domove sociálnych služieb a zariadení núdzového bývania Dolný Kubín, Matúškova 1631, 026 01 Dolný Kubín.
Ďalej na internetovej stránke: http://www.regionzilina.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-socialnych-veci/zoznam-subjektov-ktore-vykonavaju-opatrenia-socialnopravnej-ochrany-deti-socialnej-kurately-uzemi-zsk.html je dostupný zoznam subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského kraja v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej orane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V tomto zozname sa nachádzajú aj subjekty, ktoré sa venujú obetiam násilia, napr. ženám, na ktorých je páchané násilie a osoby, na ktorých je páchané násilie v rodine a napr. deťom, rodine alebo plnoletej fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v krízovej situácii.