Odpoveď č. 5

K bodu 1-
O dotáciu môžete požiadať zaslaním žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2012, ktorú je potrebné zaslať na Úrad Žilinské samosprávneho kraja. Formulár žiadosti nájdete na internetovej stránke ŽSK - www.regionzilina.sk. Finančné prostriedky na dotáciu podľa VZN 4/2004 musí schváliť Zastupiteľstvo ŽSK.