Odpoveď č. 4

K bodu 1-
Predbežné, priebežné a následné finančné kontroly vykonáva Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Správy z kontrol, rovnako ako smernice o výkone týchto kontrol sú verejne dostupné na internetovej stránke ŽSK - www.regionzilina.sk.