Odpoveď č.3

K bodu 1-
Vnútorný audítor hodnotí a navrhuje zlepšenie riadiacich a iných  procesov v organizácii na základe vlastných poznatkov a zistení, pričom zároveň ako vstupy využíva aj výsledky kontroly a kontrolné zistenia kontrolného orgánu. Na Úrade ŽSK nepôsobí vnútorný audítor. Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite hovorí o vytvorení orgánu vnútorného auditu na úrovni ústredných orgánov, pre iné orgány ako i pre samosprávne kraje takáto povinnosť nevplýva.