Odpoveď č.2

K bodu 1-
Finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby sa poskytuje v zmysle § 76 - § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.