Odpoveď

K bodu- 1
Poskytovatelia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sú rozpočtové organizácie, t.j. sú plne napojené na rozpočet ŽSK a preto sa im finančný príspevok neposkytuje.