Odpoveď 1

K bodu 1 –
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) je 68 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, z toho 66 stredných škôl, 1 jazyková škola a 1 školské zariadenie / internát,

K bodu 2 –
v zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je v priemere 9 500 stravníkov, z toho 6 800 detí a žiakov základných a stredných škôl a 2 700 dospelých stravníkov,

K bodu 3 –
výška príspevku na stravovanie žiakov je daná vo „Všeobecne záväznom nariadení Žilinského samosprávneho kraja číslo 15/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach“, kde výška príspevku na stravovanie je určená piatimi finančnými pásmami podľa vekových kategórií stravníkov. Určenie výšky príspevku je v kompetencii riaditeľa školy prípadne školského zariadenia,

K bodu 4 –
na základe zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odbor školstva a športu Úradu ŽSK pripravuje dodatok k VZN č. 15/2008, v ktorom určí výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Príspevky na úhradu režijných nákladov budú zahrnuté pri platbách príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky