Žiadosť č. 9

 

  • Otázka:
    Chcem Vás veľmi pekne poprosiť o informáciu, či v tomto roku je grantový program na kultúru.
  • Odpoveď:
    Žilinský samosprávny kraj môže vo výnimočných prípadoch podporiť kultúrne aktivity dotáciou z vlastných príjmov podľa Všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja, ak žiadateľ o dotáciu podá písomnú žiadosť na Úrad ŽSK do 31. mája 2014. Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja: http://www.zask.sk/sk/dokumenty-oznamy/granty-dotacie/poskytovanie-dotacii-z-vlastnych-prijmov-zilinskeho-samospravneho-kraja.html.