Žiadosť č. 82

 

  • Otázka:
  1. žiadam o sprístupnenie akýchkoľvek (všetkých) dodatkov ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa §409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi ŽSK a spoločnosťou INTES s.r.o., dňa 21.12.2011
  2. prosím o sprístupnenie úplných znení akýchkoľvek servisných zmlúv, ktoré sa týkali servisu zariadenia obstaraného na základe zmluvy uvedenej pod písmenom a) vrátane všetkých dodatkov k predmetným servisným zmluvám
  • Odpoveď: 
  1. Kúpna zmluva
  2. Zmluva o pozáručnom servise

Žiadne dodatky k týmto zmluvám neboli uzavreté.