Žiadosť č. 80

 • Otázka:

  Na základě zákona č. 211/2000 Z.z. Vás žádám o poskytnutí těchto informací:
 1. Kdy byla schválena územně plánovací dokumentace regionu?
 2. Kolik aktualizací územně plánovací dokumentace regionu bylo do dnešního data schváleno?
 3. Jaké byly celkové náklady na pořízení územně plánovací dokumentace regionu?
 4. Kdy se konalo veřejné projednání konceptu územně plánovací dokumentace regionu? Lze vyčíslit náklady na veřejné projednání? Pokud ano, jaké byly?
 5. Kdy se konalo veřejné projednání návrhu územně plánovací dokumentace regionu? Lze vyčíslit náklady na veřejné projednání? Pokud ano, jaké byly?
 6. Kolik občanů a kolik nevládních organizací se účastnilo veřejného projednání konceptu územně plánovací dokumentace regionu?
 7. Kolik vyjádření ke konceptu za strany veřejnosti pořizovatel územně plánovací dokumentace regionu obdržel?
 8. Kolik občanů a kolik nevládních organizací se účastnilo veřejného projednání návrhu územně plánovací dokumentace regionu?
 9. Kolik připomínek uplatnila veřejnost k návrhu územně plánovací dokumentace regionu?
 10. Máte k dispozici v podobě, kterou je možno zaslat emailem, vyhodnocení připomínek veřejnosti ke konceptu a návrhu územně plánovací dokumentace regionu? Pokud ano, žádám jejich zaslání.
 • Odpoveď:
 1. Územný plán veľkého územného celku Žilinského kraja (ďalej ÚPN VÚC ŽK) bol schválený Uznesením Vlády SR č. 359. Záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR 223/1998.
 2. Zmeny a doplnky č.1 ÚPN VÚC Žilinského kraja
  - záväzná časť bola vyhlásená VZN č.6/2005 dňa 26.5.2005 v Zastupiteľstve ŽSK
  - predmet riešenia: najmä čiastkové zmeny v riešenom území vyplývajúce z lokalizácie priemyselných parkov

  Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Žilinského kraja
  - záväzná časť bola vyhlásená Dodatkom č.1 k VZN č.6/2005 dňa 4.9.2006 v Zastupiteľstve ŽSK
  - predmet riešenia: zosúladenie územnoplánovacej dokumentácie regiónu s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie „Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a ČOV a zaradenie uvedenej stavby medzi verejnoprospešné stavby

  Zmeny a doplnky č.3 ÚPN VÚC Žilinského kraja
  - záväzná časť bola vyhlásená VZN č.17/2009 dňa 17.3.2009 v Zastupiteľstve ŽSK
  - predmet riešenia: aktualizácia zložky osídlenia Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo,
  - spracované v rámci OP Základná infraštruktúra, Opatrenie 3.3, projekt „Územný generel cestovného ruchu s osobitným zameraním na využitie geotermálnej energie a s priemetom do Zmien a doplnkov č.3“

  Zmeny a doplnky č.4 ÚPN VÚC Žilinského kraja
  - záväzná časť bola vyhlásená VZN č.26/2011 dňa 27.6.2011 v Zastupiteľstve ŽSK
  - predmet riešenia: najmä komplexná aktualizácia vybraných častí ÚPN – R: urbanizmus, doprava, vodné hospodárstvo, energetika
 3. Obstarávateľom ÚPN VÚC ŽK bol v r. 1996 -1998 Krajský Úrad v Žiline. Po vzniku VÚC v r. 2001 bola textová a grafická časť územného plánu regiónu delimitovaná na Žilinský samosprávny kraj. ŽSK nemá k dispozícii informácie o spôsobe obstarávania a nákladoch na obstaranie ÚPN VÚC ŽK.
  Zmeny a doplnky č.4 ÚPN VÚC ŽK – 39 826, 92 Eur vrátane DPH
 4. Zmeny a doplnky č.4 – etapa koncept nebola spracovaná (v zmysle Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení)
 5. Verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č.4 ÚPN VÚC ŽK sa konalo v zmysle § 22 Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení na Úrade ŽSK dňa. 11.10.2010.
  Náklady na verejné prerokovanie nie je možné vyčísliť, boli súčasťou ceny za etapu Návrh.
 6. Zmeny a doplnky č.4 – etapa koncept nebola spracovaná (v zmysle Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení)
 7. Zmeny a doplnky č.4 – etapa koncept nebola spracovaná (v zmysle Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení)
 8. Nezúčastnili sa.
 9. 2 pripomienky.
 10. Zmeny a doplnky č.4 – etapa koncept nebola spracovaná (v zmysle Zákona 50/1976 Zb. v platnom znení)

  Návrh Zmien a doplnkov č.4 ÚPN VÚC ŽK - §22 Zákona 50/1976 Zb. V platnom znení

  Peter Laťák

  15.11.2010

  požaduje zodpovedné zváženie funkcie veternej elektrárne Babínska hoľa, resp. pozastaviť ho do času odborne spracovaných podkladov a vytypovaných lokalít preukázateľne vhodných pre túo aktivitu

  akceptované, vypustené

  WEGA LH, s.r.o.

  12.11.2010/15.11.2010

  požaduje do Zmien a doplnkov č.4 ÚPN VÚC ŽK zahrnúť výrobno - obslužné plochy medzi cestou I/18, železnicou a odbočkou do Stošíc

  akceptované