Žiadosť č. 7

 • Otázka:

  Žiadame o sprístupnenie nasledovných informácií:

  1. aké dopravné podniky mali za roky(2010 - 2013) platnú zmluvu s Vaším ŽSK?
  2. aké sú finančné príspevky poskytnuté týmto podnikom z rozpočtu Vášho ŽSK (prosím rozdeliť na dotácie, investície do budov, technického zabezpečnia), splátky úveru, iné príspevky...
  3. aká je výška nevysporiadaných záväzkov voči týmto podnikom za posledné štyri roky, ak nejaké sú?
  4. aký je počet účtovaných kilometrov, ktoré boli vystavené k úhrade Vášmu ŽSK?

  5. aký je počet prepravených osôb v týchto podnikoch?

 • Odpoveď:

  K bodu 1-

  Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) má uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravnými spoločnosťami Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť, Košická 2, 010 65 Žilina (Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, číslo zmluvy ŽSK: 889/2009/OD, číslo zmluvy Dopravcu: 004/DOOZ/A/2009) a SAD LIORBUS, a. s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok (Zmluva o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave prímestskej na území Žilinského samosprávneho kraja, číslo zmluvy ŽSK: 888/2009/OD, číslo zmluvy Dopravcu: 160/RK/2009) na obdobie platnosti od 01. 12. 2009 do 29. 11. 2019

  K bodu 2-
  Na základe uzatvorených a platných zmlúv o poskytovaní služieb vo verejnom záujme s vybranými dopravnými spoločnosťami, ako aj v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave (§22 Príspevok) ŽSK poskytuje za objednané dopravne služby príspevok – úhradu straty od objednávateľa. Príspevok – úhrada straty nie je členený na dotácie, investície, splátky úveru alebo iné... Ide o úhradu ekonomický oprávnených nákladov potrebných na vynaloženie objednanej služby v oblasti verejnej autobusovej dopravy, ktoré nepokryjú tržby za prepravné služby v zmysle dohodnutého cenníka cestovného. V zmysle uzatvorených zmlúv o službách vo verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave platí nasledovné:
  •Ekonomická cena Ekonomickou cenou sa na účely Zmluvy rozumie súčet Ekonomicky oprávnených nákladov a Primeraného zisku.
  •Ekonomicky oprávnený náklad Ekonomicky oprávnený náklad sa podľa Zmluvy rozumie náklad na obstaranie služby alebo tovaru pre účely splnenia povinností Dopravcu vyplývajúcich zo Zmluvy, najmä náklady na obstaranie zodpovedajúceho množstva priameho materiálu, mzdové a ostatné osobné náklady a v prípade platného systému regulácie miezd len tie, ktoré tomuto systému zodpovedajú, technologicky nevyhnutné ostatné priame a nepriame náklady. Súčasťou ekonomicky oprávnených nákladov sú aj náklady, ktoré nie sú bezprostredne závislé od výkonov, ale súvisia s nimi, najmä náklady na riadenie a kontrolu dopravy podľa cestovného poriadku a tarify, náklady na obsluhu technickej základne Dopravcu a náklady na riadenie a administratívu podniku Dopravcu, ktoré sa do nákladov započítavajú prepočtom na jednotku výkonov podľa pomeru zodpovedajúcemu podielu Dopravných výkonov na celkových výkonoch Dopravcu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nákladové položky, ktoré predstavujú Ekonomicky oprávnené náklady sú určené priamo v prílohe Zmluvy.

  Prehľad prepravených osôb a úhrady straty v ŽSK za obdobie rokov 2010 - 2012 je vedený v nižšie priloženej tabuľke č. 1. Údaje za rok 2013 nie je možné poskytnúť, nakoľko ešte neprebehlo vyúčtovanie straty z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme. V zmysle uzatvorených zmlúv tak majú dopravné spoločnosti povinnosť vykonať do 31. 1. 2014 a ŽSK následne do 15. 3. 2014 vykoná odsúhlasenie vyúčtovania na základe vykonaných kontrol.

  K bodu 3-
  V zmysle uzatvorených platných splátkových kalendárov na úhradu straty je povinný ŽSK uhradiť dopravnej spoločnosti SAD LIORBUS nasledovné splátky: •Splátka zo: rok 2008 vo výške 168 424,08 € - povinnosť uhradiť do 31. 12. 2014. •Splátka zo: rok 2009 vo výške 283 292,86 € - povinnosť uhradiť do 31. 12. 2014.

  S dopravcom SAD Žilina má ŽSK všetky záväzky do roku 2012 vysporiadané. Záväzky za rok 2013 sú/budú ešte predmetom vyúčtovania, resp. kontroly a odsúhlasenia.

  K bodu 4-

  Prehľad skutočne ubehnutých kilometrov – dopravných výkonov (vyúčtovaných na základe objednávky) v ŽSK za obdobie rokov 2010 - 2012 je v nižšie priloženej tabuľke č. 2. Údaje za rok 2013 ešte nie je možné poskytnúť nakoľko ešte neprebehlo vyúčtovanie straty z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme. V zmysle uzatvorených zmlúv tak majú dopravné spoločnosti povinnosť vykonať do 31. 1. 2014 a ŽSK následne do 15. 3. 2014 vykoná odsúhlasenie vyúčtovania na základe vykonaných kontrol.
  Tab. č. 2 Ubehnuté kilometre za obdobie rokov 2010 až 2012:

  Ubehnuté kilometre/obdobie (km)

  2010

  2011

  2012

  SAD LIORBUS

  10 524 000

  10 538 000

  10 447 000

  SAD Žilina

  14 563 489

  14 427 573

  14 458 880

  Spolu za ŽSK

  25 087 489

  24 965 573

  24 905 880

  K bodu 5-
  Prehľad prepravených osôb a úhrady straty v ŽSK za obdobie rokov 2010 - 2012 v nižšie priloženej tabuľke č. 1. Údaje za rok 2013 ešte nie je možné poskytnúť nakoľko ešte neprebehlo vyúčtovanie straty z poskytovaných výkonov vo verejnom záujme. V zmysle uzatvorených zmlúv tak majú dopravné spoločnosti povinnosť vykonať do 31. 1. 2014 a ŽSK následne do 15. 3. 2014 vykoná odsúhlasenie vyúčtovania na základe vykonaných kontrol.
  Tab. č. 1 Prehľad prepravených osôb a úhrady straty v ŽSK za obdobie rokov 2010 - 2012:

  Obdobie (rok)

  Počet prepravených osôb (osoby)

  Úhrada straty zo strany ŽSK (€)

  2010

  36 137 000

  12 109 527

  2011

  33 786 000

  13 294 207

  2012

  32 017 000

  13 458 360