Žiadosť č. 8

 

 • Otázka:
  Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií za rok 2013 o: 
  -o počte poranených a uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami na pozemnej komunikácií vo vlastníctve správe ŽSK  
  -o druhoch inváznych rastlín v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry vo vlastnícve a v správe ŽSK za rok 2013
 • Odpoveď:
  Žilinský samosprávny kraj je podľa Zákona 135/1961 Zb. vlastníkom ciest II. a III. triedy a na uvedených cestách vykonáva správu a údržbu prostredníctvom príspevkovej organizácie Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK), ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. S poľutovaním Vám musíme oznámiť, že Vami požadované informácie Žilinský samosprávny kraj ani SC ŽSK, ako správca ciest II. a III. triedy v kraji, neeviduje, a preto Vám ich nemôže poskytnúť.
  Žilinský samosprávny kraj nemá informácie o tom, že by bol v kraji lokalizovaný výskyt inváznych rastlín,  a rovnako nemá informácie o počte poranených a uhynutých živočíchov v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci ciest II. a III. triedy. Výskyt inváznych rastlín by podľa nás malo sledovať skôr životné prostredie a ochranári a počet uhynutých živočíchov by mohol byť známi z dopravných nehôd. Vyšetrovanie dopravných nehôd však nie je kompetenciou Žilinského samosprávneho kraja. SC ŽSK ani Žilinský samosprávny kraj nie je účastníkom ich vyšetrovania. Podľa nám známych informácií k dopravným nehodám, pri ktorých dôjde k stretu živočíchov s dopravnými prostriedkami, sú privolávaní príslušné poľovnícke združenia, resp. ich známi vlastníci.
  Žilinský samosprávny kraj rovnako nedisponuje údajmi o celkovej výmere (m2) vegetačných krytov v rámci dopravnej infraštruktúry – ciest II. a III. triedy. SC ŽSK vegetačné kryty – zeleň okolo ciest II. a III. triedy v letnom období pravidelne udržiava – kosí strojovo i ručne, no má evidenciu len o zrealizovaných výkonov kosenia, nie o jej celkovej výmere. 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 19.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky