Žiadosť č. 68

 

 • Otázka:

  Analýza zabezpečovania miestnych verejných služieb na úrovni VÚC (služby sociálnej starostlivosti)

  V rámci témy žiadam o informácie o nasledovných činnostiach:
   - formy zabezpečovania služieb,
   - spôsob financovania jednotlivých služieb, 
   - výdavky z rozpočtu a ich podiel na celkových výdavkoch,
   - financovanie investičných výdavkov, 
   - spôsob stanovenia užívateľských poplatkov, 
   - riadenie  samosprávou.
 • Odpoveď: 

  Formy zabezpečovania služieb
  Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Poskytovanie sociálnych služieb v kompetencii ŽSK je zabezpečované prostredníctvom 26 účelne zlúčených zariadení sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti a prostredníctvom 21 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na základe zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
  Sociálne služby sú poskytované v zmysle zákona o sociálnych službách ambulantne, terénne alebo pobytovo, a to celoročnou alebo týždennou pobytovou formou alebo poskytnutím ubytovania na určitý čas.

  Spôsob financovania jednotlivých služieb
  Sociálne služby zabezpečované ŽSK prostredníctvom zariadení sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú financované z rozpočtu ŽSK a z úhrad od prijímateľov sociálnych služieb, ak sa za poskytnutú sociálnu službu platí úhrada.

  Výdavky z rozpočtu a ich podiel na celkových výdavkoch,
  Výdavky na sociálne služby zabezpečované ŽSK prostredníctvom zariadení v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti k 30. 9. 2014:

  Kapitálové výdavky:
  Schválený rozpočet: 421 230 €
  Upravený rozpočet: 1 541 881 €

  Bežné výdavky:
  Schválený rozpočet: 26 330 819 €
  Upravený rozpočet: 27 039 410 €

  Výdavky na sociálne služby zabezpečované ŽSK prostredníctvom neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
  Schválený rozpočet: 1 523 061 €
  Upravený rozpočet: 1 391 818 €

  Podiel výdavkov na sociálne služby na celkovom podiele výdavkov ŽSK – odbor sociálnych služieb ŽSK nedisponuje touto informáciou.

  Financovanie investičných výdavkov
  Pozri vyššie uvedenú odpoveď, časť Kapitálové výdavky.

  Spôsob stanovenia užívateľských poplatkov
  Spôsob určenia úhrady a sumy úhrady za sociálne služby ustanovuje zákon o sociálnych službách.
  Podrobnosti o spôsobe určenia úhrady a sumy úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ŽSK je ustanovený všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 31/2014 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Žilinským samosprávnym krajom, o určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia.

  Riadenie  samosprávou
  Pôsobnosť samosprávneho kraja a jeho systém fungovania ustanovuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.10.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky