Žiadosť č. 67

 

 • Otázka:

  V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame o: 
  sprístupnenie mien a priezvisk fyzických osôb a názvov právnických osôb (spolu s ďalším identifikačným údajom – adresa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby,  IČO právnickej osoby), ktoré nie sú orgánmi verejnej správy alebo nimi zriadenými právnickými osobami a ktoré v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 poskytli samosprávnemu kraju dary a iné bezodplatné plnenia. Žiadame uviesť výšku poskytnutého daru alebo opis prijatého bezodplatného plnenia.
 • Odpoveď:

  V období od 1. 1. 2014 do 30. 06. 2014 bol poskytnutý dar ŽSK vo výške 40 000 € od

  KIA MOTORS SLOVAKIA s.r.o.
  Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
  013 01 Teplička nad Váhom
  IČO: 35 876 832,
  na budovanie cyklotrás Hrad Budatín - Hrad Strečno a na obnovu cyklotrás v regióne Turiec.