Žiadosť č. 61

 

 • Otázka:
 1. meno subjektu, ktorý pre kraj pripravil / konzultoval žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu financovaného z eurofondov s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia“ a tomu zodpovedajúcu zmluvu kraja s týmto subjektom (ak kraj žiadosť nevypracoval sám)
 2. mená ostatných – neúspešných - subjektov, ktoré kraj pri obstarávaní prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu financovaného z eurofondov s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia“  oslovil resp. informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk (ak kraj žiadosť nevypracoval sám)
 3. ak bol súčasťou projektu „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia“  externý manažment projektu, žiadame o meno/á subjektu/ov, ktorý tento externý manažment zabezpečoval a tomu zodpovedajúcu zmluvu kraja s týmto subjektom (ak kraj projektový manažment nevykonával sám)
 4. mená ostatných – neúspešných - subjektov, ktoré kraj pri obstarávaní externého manažmentu k projektu financovaného z eurofondov s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia“  oslovil resp. informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk (ak kraj projektový manažment nevykonával sám)
 5. meno subjektu, ktorý v mene kraja pripravoval / organizoval verejné obstarávanie s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia - nákup špeciálnych automobilov (čistiace vozidlá) - zametacie vozidlá pozemných komunikácií s výbavou.“  (ak VO kraj nepripravoval / neorganizoval sá) a zmluvu kraja s týmto subjektom (odkaz na výsledok VO)mená subjektov, ktoré doručili ponuku v rámci obstarávania s názvom „Efektívnym čistením ciest k zlepšeniu životného prostredia - nákup špeciálnych automobilov (čistiace vozidlá) - zametacie vozidlá pozemných komunikácií s výbavou.“  resp. informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk k tomuto verejnému obstarávaniu (odkaz na výsledok VO)
 • Odpoveď: 

  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ako aj celú jej prípravu za ŽSK vypracoval Odbor centrálnej koordinačnej jednotky samostatne, bez zapojenia iných externých subjektov.
  Externý manažment projektu bol vykonávaný na základe Zmluvy o poskytovaní služieb  zo dňa 24.11.2010 a to Rozvojovou agentúrou Žilinského samosprávneho kraja, n.o., viď príloha Zmluva poskytovaní služieb n.o.
  Okrem úspešného uchádzača sa prieskumu trhu na externý manažment zúčastnili firmy a to GB Consult, s.r.o. a Euro Dotácie, a.s.
  ŽSK pri obstarávaní externého manažmentu postupoval v zmysle vnútornej smernice 101/2012 a v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
  Verejné obstarávanie pripravovala firma Euro Dotácie, a.s. na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 13.8.2010, viď príloha Mandátna zmluva.
  Ponuku na nákup špeciálnych automobilov (čistiace vozidlá) – zametacie vozidlá pozemných komunikácií s výbavou predložili firmy a to REDOX, s.r.o. a KOBIT-SK, s.r.o. 

  Prílohy: 
  Mandátna zmluva, 
  Zmluva o poskytovaní služieb