Žiadosť č. 56

 

  • Otázka:

    Dňa 2.júna 2014 som úspešne zložil Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1-C2 jazykovej náročnosti s celkovým prospechom prospel veľmi dobre na Jazykovej škole Žilina.

    Chcem sa spýtať či je možné vyššie uvedenú všeobecnú štátnu jazykovú skúšku uznať ako náhradu za maturitnú skúšku z anglického jazyka, v súlade so znením § 89, ods.7, zákona číslo 245/2008 Z.z.(Školský zákon), v.z.n.p.: "Žiak môže skladať maturitnú skúšku z cudzieho jazyka aj ako štátnu jazykovú skúšku."

 

  • Odpoveď:

    V zmysle prechodného ustanovenia § 161 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k úpravám účinným od 01. marca 2014: „O žiadosti o uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka podanej podľa § 89 ods. 9 do 28. februára 2014 rozhodne riaditeľ školy podľa doterajších predpisov. Rozhodnutie o uznaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka sa môže uplatniť najneskôr v školskom roku 2014/2015“. 

    Všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka ste vykonali dňa 02. 06. 2014, kedy platí nová právna úprava. Novela zákona č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nedovoľuje uznanie jazykového certifikátu ako náhrady maturitnej skúšky.