Žiadosť č. 52

 

  • Otázka:
  1. zoznam prijatých VZN za obdobie rokov 2012 a 2013
  2. prehľad vydaných rozhodnutí v správnych konaniach (+ čo bolo predmetom konania), počet odvolaní voči daným rozhodnutiam, za obdobie rokov 2012 a 2013, 
  3. informácie o tom, či bola voči ŽSK podaná žaloba, žaloby, taktiež za obdobie rokov 2012 a 2013. 
  4. informáciu o tom, do akých projektov je v súčasnej dobe ŽSK zapojený
  • Odpoveď: 

K bodu 1-

Zoznam všetkých prijatých VZN za obdobie 2012 a 2013 nájdete na našej webovej stránke: http://www.zask.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/vseobecne-zavazne-nariadenia/

K bodu 2-


Odbor dopravy a regionálneho rozvoja:

Odbor informácií a zahraničných vzťahov:

V roku 2012 boli vydané   2 (dve)    rozhodnutie o nesprístupnení informácií  žiadateľom o informácie a jedno rozhodnutie o čiastočnom nesprístupnení informácií.     Právnym dôvodom  nesprístupnenia  pri dvoch vydaných rozhodnutiach  bola ochrana osobnosti a osobných údajov a pri jednom rozhodnutí bolo právnym dôvodom  ust. § 11 ods. g) zákona č. 211/2000 Z. z.   Proti týmto rozhodnutiam nebolo podané odvolanie, ani neboli napadnuté žalobou na súde. 

V roku 2013 bolo vydané jedno rozhodnutie o nesprístupnení informácií   z dôvodu podľa ust. § 11 ods. g) zákona č. 211/2000 Z. z.   Proti tomuto rozhodnutiu nebolo podané odvolanie, ani nebolo napadnuté žalobou na súde a jednu sťažnosť v roku 2013 na VZN 3/2004 o používaní symbolov.

Odbor sociálnych vecí:

Rok 2012: 1220 vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 72 vydaných rozhodnutí o zastavení konania z dôvodu úmrtia žiadateľa o sociálnu službu neboli podané žiadne odvolania voči rozhodnutiam o odkázanosti na sociálnu službu

Rok 2013: 1240 vydaných rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu, z toho 81 vydaných rozhodnutí o zastavení konania z dôvodu úmrtia žiadateľa o sociálnu službu neboli podané žiadne odvolania voči rozhodnutiam o odkázanosti na sociálnu službu

Odbor školstva a športu:

Rok 2012:
Rozhodnutia o neprijatí na štúdium - 173
Obnova konania - 12
Rozhodnutia o vylúčení zo štúdia – 1
Rok 2013:
Rozhodnutia o neprijatí na štúdium – 205 
Rozhodnutia o prerušení správneho konania – 3
Obnova konania – 4
Rozhodnutia o nepovolení štúdia podľa individuálneho študijného plánu – 1
Rozhodnutia o vylúčení zo štúdia – 3

Rozhodnutia o nepriznaní štipendia – 2

Odbor zdravotníctva:


V roku 2012
prebehli 4 správne konania vo veci porušenia povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom sa odvolal 1 poskytovateľ. V roku 2013 bolo celkom začatých 11 správnych konaní, ktorých predmetom bolo rovnako porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Z uvedeného počtu sa odvolali voči rozhodnutiam v roku 2013 2 poskytovatelia.

Odbor centrálnej koordinačnej jednotky: 0
Odbor financií: 0
Odbor kultúra a cestovného ruchu: 0
Odbor organizačný: 0
Odbor vnútornej správy: 0

K bodu 3-

Informácie o podaných žalobách za obdobie 2012 a 2013 posielame v prílohe.