Žiadosť č. 50

 

 • Otázka:

  Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií o optimalizačných opatreniach zmierňujúcich negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine realizovaných v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja v roku 2013:
 • migračných objektoch pre živočíchy (podchody: priepusty, mosty na pozemnej komunikácii; nadchody: mosty cez pozemné komunikácie, tunely; navádzacie ploty, tunelové podchodov pre obojživelníky...), t.j. type migračného objektu, roku vybudovania, lokalizácii (č. cesty, km, úsek), cieľovom druhe živočícha, pre ktorý bol daný objekt umožňujúci migráciu živočíchov vybudovaný,
 • opatreniach realizovaných za účelom redukcie mortality živočíchov na pozemných komunikáciách v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami (optické signálne zariadenia, pachové ploty, akustické ochranné zariadenia, obmedzenie rýchlosti jazdy, uzávierka komunikácie, varovné značenie a systémy, úprava biotopu (odstránenie vegetácie, výsadba vegetácie, výber druhov rastlín...)), t.j. druh opatrenia, termín realizácie, lokalizácia (č. cesty, km, úsek, ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh), cieľový druh živočíchov, na ochranu ktorého bolo dané opatrenie redukujúce mortalitu živočíchov realizované,
 • dĺžke a lokalizácii oplotenia (číslo cesty; úsek; dĺžka oplotenia; lokalizácia oplotenia, t.j. km cesty – začiatočný a koncový bod oplotenia, rok vybudovania, typ oplotenia, výška oplotenia, materiál),
 • protihlukových stenách (dĺžka protihlukovej steny [m]; lokalizácia protihlukovej steny, t.j. č. cesty, úsek, začiatok (t.j. km cesty) a koniec protihlukovej steny (t.j. km cesty); typ protihlukovej steny, výška, materiál protihlukovej steny a rok vybudovania). 

  Zároveň Vás prosíme v súvislosti s výstavbou objektov umožňujúcich migráciu živočíchov, obojživelníkov, budovaním oplotenia cestných komunikácií, prípadne realizáciou iných opatrení zabraňujúcich alebo obmedzujúcich stret živočíchov s dopravnými prostriedkami ako aj v súvislosti s plánovanou výstavbou protihlukových stien v rámci cestnej siete v správe Žilinského samosprávneho kraja o informáciu o:
 • plánovanej výstavbe vyššie uvedených objektov a realizácii opatrení,
 • termíne začiatku a ukončenia výstavby, resp. realizácie, 
 • lokalizácii (okres, č. cesty, úsek, km, ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh), 
 • pre aký druh živočíchov sú určené,
 • dĺžke protihlukovej steny [m],
 • lokalizácii protihlukovej steny, t.j. č. cesty, úsek, začiatok (t.j. km cesty) a koniec protihlukovej steny (t.j. km cesty),
 • type, výške a materiály protihlukovej steny,
 • termíne začiatku a ukončenia výstavby protihlukovej steny. 

 

 • Odpoveď:

  Závody Horné Považie, Liptov a Kysuce  nerealizovali v roku 2013 žiadne optimalizačné opatrenia zmierňujúce negatívne dopady dopravy na živočíchy v krajine
  Závod Orava nerealizoval žiadne opatrenia.

 • Každoročne správca cesty dáva stanovisko pre vykonanie technických opatrení potrebných pre ochranu obojživelníkov (zriadenie oplôtkov výšky 40 cm – plastová fólia), ktoré zriaďuje Štátna ochrana prírody SR. Tieto dočasné opatrenia sú zriaďované na ceste II/583 v km 42,700 – 43,100, ktoré zriaďuje Správa Národného parku Malá Fatra, Varín a na ceste III/05928 v km 3,700 – 3,900, ktoré zriaďuje Správa Tatranského národného parku, Tatranská Štrba;
 • Žilinský samosprávny kraj v rámci projektov ROP III, má v projektovej dokumentácii SO 02 - Opatrenia pre ochranu oboiživelníkov na ceste II/583 v km 42.500 - 42.800 osadenie betónových stienok (0,40 m nad cestou) pozdĺž oboch strán cesty na kolíznom úseku (300 m) a vytvorenie dvoch nových migracných priechodov so svetlostou 0,70 x 0,70. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov tieto opatrenia pre ochranu obojživelníkov neboli zrealizované.

  Závod Turiec:
 • migračné objekty pre živočíchy - 0
 • opatrenia zabezpečujúce zníženie mortality živočíchov

  V rámci zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a taktiež z dôvodu zníženia mortality živočíchov sme v miestach kde migračné koridory živočíchov (najmä vysokej a diviačej zveri) pretínajú trasy pozemných komunikácií pristúpili k označeniu miesta DZ A18 a taktiež došlo k odstráneniu vegetácie (najmä kríkov) z dôvodu zabezpečenia rozhľadu a predĺženia reakčného času vodiča na týchto úsekoch:

Zriadené dopravné značenie A18 (Pozor zver) za rok 2013

Dopravné značenie

Cesta

Úsek

Staničenie

2 x A18

III/018093

Podhradie - Schádzaná

9,255 - 11,150

2 x A18

III/065033

Križ. s 1/65 - Sklené

0,100 - 2,950

2 x A18

II/519

Slov. Pravno - Polerieka

15,400 - 17,590

2 x A18

III/065051

T. Peter - Trebostovo

1,650 - 3,070

 

Vybrané práce na zvýšení bezpečnosti v úsekoch zo zvýšeným výskytom divej zvery za rok 2014

Cesta

Úsek

Staničenie

Termín

Druh činnosti

III/065051

T. Peter - Trebostovo

1,500 - 3,000

18.04.2013

Likvidácia stromov

II/519

Slov. Pravno - Abramová

15,500 - 18,500

3.7.2014, 3.9.2014

Likvidácia divorastúcich krovín

III/018093

Sučany - Podhradie

12,700 - 9,100

16.-25.9.2014

Likvidácia divorastúcich krovín

 • oplotenia - 0
 • protihlukové steny – 0

  Čo sa týka plánovanej výstavby objektov umožňujúcich migráciu živočíchov tak túto v roku 2014 nemáme plánovanú.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 25.07.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky